Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Загальна iнформацiя ПАТ "Агрохолдинг Авангард" (надалi "Компанiя") створене на територiї Перевальського району Луганської областi, на мiсцi радгоспу "Червоний Прапор". Радгосп "Червоний прапор" був органiзований у 1930 роцi на землях держфонду i землях сiл Ганнiвка, Сабiвка, Краснопiлля. У травнi 1952 р. до нього був приєднаний радгосп "Сергiєвський", а з 1957 року землi колгоспу iм. Куйбишева та колгоспу iм. Кiрова. В 1961 роцi були приєднанi землi училища механiзацiї сiльського господарства № 2. Таким чином, радгосп став великим пiдприємством, в яке увiйшли п'ять вiддiлкiв. У квiтнi 1963 р. згiдно наказу Мiнiстерства виробництва та заготовок с/г продуктiв УРСР, радгосп "Червоний Прапор" було передано у пiдвласнiсть "Укрптахопрома". З цього часу господарство почало iменуватися Червонопрапорной птахофабрикой. Згiдно з наказом Держагропрому УРСР вiд 12 липня 1990 року та виробничого об'єднання птахiвничої промисловостi "Луганськптахопром" вiд 9 серпня 1990 р. № 88 Червонопрапорна птахофабрика переiменована в "Птахорадгосп "Чевонопрапорний". У процесi приватизацiї у вереснi 1996 року, птахорадгосп "Червонопрапорний"перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Птахогосподарство "Червоний прапор" згiдно з Порядком перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкрите акцiонерне товариство, затвердженого постановою Кабiнета мiнiстрiв України вiд 7.12.92 р. № 686. Згiдно Закону про акцiонернi товариства позачерговими загальними зборами 06.12.2010 року прийнято рiшення про переiменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" у Публiчне акцiонерне товариство "Птахогосподарство "Червоний прапор", внесено змiни та затверджено новий статут, внутрiшнi положення, переобрано виконавчий орган та Наглядову раду. Вiдповiдно до чинного законодавства Товариство стало повним (унiверсальним) правонаступником прав та обов'язкiв припинених через реорганiзацiю шляхом приєднання наступних юридичних осiб: Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" ( код ЄДРПОУ - 00853582), Публiчного акцiонерного товариства агрофiрма "Авiс" (код ЄДРПОУ - 21332083), Публiчного акцiонерного товариства "Кросс-п/ф "Зоря" (код ЄДРПОУ - 31214525), Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський" ( код ЄДРПОУ - 00852465), Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" (код ЄДРПОУ - 00851426), Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" (код ЄДРПОУ - 21307398), Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" (код ЄДРПОУ - 31462059). На пiдставi чинного законодавства до Товариства перейшли майно, права та обов'язки вищевказаних юридичних осiб, в тому числi, права на нерухоме майно та транспортнi засоби. Юридична адреса ПАТ "Агрохолдинг Авангард" : 03115, Україна, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, буд. 121 В. 2. Основнi принципи подання фiнансової звiтностi 2.1 Основа подання звiтностi i бухгалтерського облiку Фiнансова звiтнiсть, що додається, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("РМСФЗ"). 2.2 Iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть Компанiя готує iндивiдуальну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з п.10 МСБО 27 "Консолiдована та iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть". Компанiя є дочiрнiм пiдприємством групи, де материнською компанiєю, Avangardco plc (Республiка Кiпр), готується консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. Консолiдована фiнансова звiтнiсть Avangardco plc оприлюднюється на її офiцiйному веб-сайтi. Вiдповiдно, iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства Компанiї облiковуються за собiвартiстю. 2.3 Функцiональна валюта та валюта подання Функцiональною валютою для Компанiї є українська гривня. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються операцiями в iноземних валютах. 2.4 Принцип безперервностi дiяльностi Дана iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом безперервностi дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. 3. Облiкова полiтика Основнi положення облiкової полiтики 3.1 Переведення iноземних валют Операцiї в iноземнiй валютi спочатку облiковуються Компанiєю в їх функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, переводяться у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим на вiдповiднi балансовi дати. Позитивнi i негативнi курсовi рiзницi, що виникають внаслiдок здiйснення операцiй в iноземнiй валютi, а також внаслiдок переведення монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту Компанiї, за офiцiйним обмiнним курсом, встановленим на кiнець року, визнаються у звiтi про сукупний дохiд. Iноземнi валюти можуть бути вiльно конвертованi у межах України за обмiнним курсом, близьким до обмiнного курсу, встановленого Нацiональним Банком України. На даний момент, українська гривня не являється вiльно конвертованою валютою за межами України. 3.2 Основнi засоби Первiсне визнання основних засобiв Об'єкт основних засобiв пiдлягає визнанню Компанiєю в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо: " iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; " первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена; " передбачається використовувати його протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв). Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. Витрати пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв Подальшi витрати, якi збiльшують майбутнi економiчнi вигоди об'єкта основних засобiв, збiльшують його балансову вартiсть. В iншому випадку, подальшi затрати Компанiя визнає як витрати перiоду, в якому вони були понесенi. Компанiя роздiляє витрати, пов'язанi з основними засобами, на наступнi види: " поточний ремонт i витрати на утримання та техобслуговування; " капiтальний ремонт, включаючи модернiзацiю. Подальша оцiнка основних засобiв Пiсля первiсного визнання як активу Компанiя застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Компанiя визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо задовольняються усi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент понесення. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Компанiї, таким чином: Строки експлуатацiї груп основних засобiв: Земля Не амортизується Будiвлi та споруди 10-70 рокiв Машини та устаткування 5-25 рокiв Устаткування для бiологiчних активiв 5-30 рокiв Транспортнi засоби 5-15 рокiв Iнше обладнання 3-10 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується Придбаний актив починає амортизуватись в наступний мiсяць, що слiдує за датою, коли даний актив став доступним для використання, та повнiстю замортизовується, коли завершується строк корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i при необхiдностi коректуються на кожну балансову дату. Припинення визнання Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Компанiя визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. Збитки вiд знецiнення негайно визнаються у звiтi про сукупний дохiд. Незавершене будiвництво включає витрати безпосередньо пов'язанi iз спорудженням об'єктiв основних засобiв i вiдповiдний розподiл накладних витрат. Об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються. Нарахування амортизацiї проводиться на такiй же базi, як i для iнших об'єктiв основних засобiв i починається з моменту, коли об'єкт готовий до експлуатацiї, тобто знаходиться в тому мiсцi i станi, щоб використовуватися вiдповiдно до намiрiв керiвництва. 3.3 Фiнансовi активи Компанiя класифiкує свої вкладення в пайовi та борговi цiннi папери як: фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитках; iнвестицiї, якi утримуються до погашення; доступнi для продажу фiнансовi активи; кредити та дебiторська заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд цiлей придбання цiнних паперiв. Керiвництво приймає рiшення щодо класифiкацiї цiнних паперiв при їх первiсному визнаннi i перевiряє, наскiльки класифiкацiя вiдповiдає дiйсностi на кожну звiтну дату. (а) Кредити i дебiторська заборгованiсть Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi будуть встановленi, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Кредити, виданi Компанiєю, є фiнансовими активами, якi виникли у Компанiї внаслiдок надання коштiв позичальнику. Виданi кредити облiковуються за амортизованою вартiстю, використовуючи метод ефективної процентної ставки. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. (б) Фiнансовi активи, доступнi для продажу Iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом невизначеного перiоду часу, i якi можуть бути проданi в разi виникнення потреби до полiпшення показника лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн процентних ставок, класифiкуються як фiнансовi активи, доступнi для продажу. Цi активи включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки Компанiя не має явного намiру утримувати цi активи протягом перiоду, який менше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, якщо продаж цих активiв не буде викликаний необхiднiстю збiльшення робочого капiталу, у разi чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв. Фiнансовi активи, доступнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю iз зарахуванням переоцiнки на капiтал. в) Iнвестицiї, що утримуються до погашення Непохiднi фiнансовi iнструменти з фiксованими платежами або платежами, котрi можуть бути визначеними i встановленими термiнами погашення класифiкуються як такi, що утримуються до погашення, якщо Компанiя має твердий намiр i здатна утримувати данi активи до погашення. Пiсля первiсного визнання утримуванi до погашення iнвестицiї облiковуються по амортизованiй вартостi, використовуючи метод ефективної процентної ставки за вирахуванням знецiнення. Вартiсть, яка амортизується обчислюється, враховуючи знижки чи надбавки при покупцi, а також витрати, якi беруть участь при розрахунку ефективної процентної ставки. Амортизацiя по ефективнiй процентнiй ставцi включається до фiнансового доходу у звiтi про сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення вiдображаються у статтi фiнансовi витрати звiту про сукупний дохiд. Первiсне визнання Всi фiнансовi активи та зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первинному визнаннi є цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї пiдтверджується iншими фактичними i регулярно здiйснюваними ринковими операцiями з такими ж iнструментами або такою оцiнкою, методика якої враховує виключно данi вiдкритого ринку. Всi покупки та продажi фiнансових iнструментiв, якi необхiдно здiйснювати регулярно, згiдно нормативних положень або ринкових угод (покупка та продаж, що здiйснюються згiдно регулярної процедури угоди) визнаються на дату, коли Компанiя здiйснює операцiю. Змiна вартостi активу, яка вiдображається за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, мiж датою виникнення зобов'язань та датою розрахунку, визнається або у звiтi про сукупний дохiд, у випадку торгових iнвестицiй, або в капiталi, для активiв, класифiкованих як доступнi для продажу. Принципи оцiнки по справедливiй вартостi Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв ?рунтується на їх ринковiй цiнi, встановленiй на звiтну дату без вирахування витрат на операцiю. У випадку, якщо ринкова цiна не доступна, то справедлива вартiсть iнструмента визначається за допомогою застосування моделей цiноутворення або дисконтованих грошових потокiв. У разi застосування методу дисконтованих грошових потокiв, визначення майбутнiх грошових потокiв базується на кращих оцiнках керiвництва, а ставка дисконтування є ринковою вiдсотковою ставкою для подiбних iнструментiв, що переважають на звiтну дату. У разi застосування моделей цiноутворення вхiднi данi ?рунтуються на середнiх ринкових даних, що переважають на звiтну дату. Подальша оцiнка Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитках, а також усi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, за винятком будь-яких iнструментiв, якi не мають сталої цiни на активному ринку, i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена; такi iнструменти оцiнюються за собiвартiстю плюс витрати на операцiю мiнус збитки вiд знецiнення. Всi неторговi фiнансовi зобов'язання, кредити i дебiторська заборгованiсть, а також активи, що утримуються до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується за допомогою застосування методу ефективної ставки процента. Премiя та дисконт, включаючи початковi витрати на операцiю, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента i амортизуються за допомогою застосування методу ефективного процента. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (у "випадку понесення збитку"), якi мали вплив, що пiддається надiйнiй оцiнцi на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групi фiнансових активiв. Ознаки знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також ймовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких ознак вiдносяться данi спостережень, якi вказують на наявнiсть зниження, що пiдлягає оцiнцi, очiкуваних майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту, зокрема, такi як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань по виплатi боргiв. Припинення визнання Визнання фiнансових активiв припиняється у разi, якщо термiн дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, або Компанiя передає всi значнi ризики та вигоди вiд володiння активом. 3.4 Фiнансовi зобов'язання (а) Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, включають фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, вiднесенi при первiсному визнаннi до категорiї таких, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. (б) Кредити та запозичення Кредити та запозичення є фiнансовими зобов'язаннями, якi виникли у Компанiї внаслiдок залучення позикових коштiв. Кредити та запозичення класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком тих випадкiв, коли Компанiя має безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язань, принаймнi, на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. Первiсне визнання Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, скоригованою в разi позик i запозичень на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. Подальша оцiнка Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, спочатку визнана за справедливою вартiстю, згодом облiковується за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки процента. Позиковi кошти, первiсно визнанi за справедливою вартiстю зобов'язання за вирахуванням витрат на проведення операцiї, в подальшому вiдображаються за амортизованою вартiстю; будь-яка рiзниця мiж сумою отриманих коштiв та сумою до погашення вiдображається у складi процентних витрат протягом перiоду, на який були отриманi позиковi кошти , за методом ефективної ставки вiдсотка. Припинення визнання Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi закiнчення строку контрактних зобов'язань, у разi виконання контрактних зобов'язань або розiрвання контракту. 3.5 Запаси Запаси вiдображаються за найменшою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї вважається розрахункова вартiсть продажу в ходi нормального ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо-оцiненi витрати на завершення та попередньо-оцiненi витрати на збут. Списання запасiв проводиться за методом ФIФО. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх в iснуючий стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї включає собiвартiсть сировини та матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих виробничих витрат, а також вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. Компанiя перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Облiк знецiнення запасiв Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодованою, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодованою, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу. Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чисту цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартостi реалiзацiї. 3.6 Бiологiчнi активи У Компанiї видiляються наступнi групи бiологiчних активiв: " ремонтний молодняк; " промислове стадо; " iншi бiологiчнi активи. Компанiя проводить оцiнку бiологiчних активiв в момент первiсного визнання та за станом на кожну звiтну дату за справедливою вартiстю за вирахуванням очiкуваних витрат на мiсцi продажу, крiм випадкiв, коли справедливу вартiсть неможливо визначити з достатньою мiрою достовiрностi. Компанiя включає такi елементи у вартiсть курей-несучок в процесi вирощування: " Вартiсть кормiв " Амортизацiя основних засобiв, пов'язаних з процесом пiдрощування " Заробiтна плата персоналу, пов'язаного з процесом пiдрощування " Iншi витрати, пов'язанi з процесом пiдрощування Визначення справедливої вартостi бiологiчних активiв У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку промислових курей - несучок в Українi, для визначення справедливої вартостi бiологiчних активiв Компанiя використовує поточну вартiсть очiкуваних вiд активiв чистих грошових потокiв iз застосуванням ставки дисконтування на звiтну дату. Визначення справедливої вартостi сiльськогосподарської продукцiї Зiбрана сiльськогосподарська продукцiя з бiологiчних активiв оцiнюється за її справедливою вартiстю за вирахуванням оцiнених витрат на мiсцi збору врожаю. Прибуток або збиток, що виникає при первiсному визнаннi сiльськогосподарської продукцiї за справедливою вартiстю, за вирахуванням оцiнених витрат на мiсцi продажу, включається в iндивiдуальний звiт про сукупний дохiд у тому перiодi, в якому вiн виникає. 3.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i в касi, грошовi кошти в дорозi. 3.8 Знецiнення необоротних активiв На кожну дату балансу Компанiя оцiнює балансову вартiсть своїх необоротних активiв з метою визначення наявностi будь-яких ознак того, що данi активи втратили частину своєї вартостi за рахунок знецiнення. У разi наявностi подiбних ознак, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу з метою визначення розмiру втрат вiд зменшення корисностi, якщо такi втрати мали мiсце. Якщо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу неможливо, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування одиницi, до якої належить актив i яка генерує грошовi кошти. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з двох значень: чистої цiни продажу та вартостi використання активу. При оцiнцi вартостi використання активу, очiкуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їх поточної вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, що вiдносяться до даного активу. Якщо за оцiнками сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення негайно визнаються як витрати, крiм випадкiв, коли вiдповiдний актив вiдображається за переоцiненою вартiстю. У цьому випадку збиток вiд знецiнення розглядається як зменшення резерву переоцiнки. Якщо збиток вiд зниження вартостi згодом сторнується, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його очiкуваного вiдшкодування, при цьому збiльшена балансова вартiсть не повинна перевищувати балансової вартостi, яка могла б бути визначена в тому випадку, якщо б не був визнаний збиток вiд знецiнення активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) в попереднi роки. Сторнування збитку вiд знецiнення негайно визнається як дохiд. 3.9 Податок на додану вартiсть (ПДВ) Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межами країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли: - ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан. 3.10 Визнання виручки Виручка включає суму компенсацiї, одержану або таку, що пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Компанiї. Виручка вiдображається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок. Компанiя визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Компанiї, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продаж. У своїх оцiнках Компанiя ?рунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi були або будуть отриманi. Вiдсотковий дохiд По всiм фiнансовим iнструментам, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, i вiдсоткових фiнансових активах, що класифiкуються як доступнi для продажу, вiдсотковий дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, який точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом перiоду, коли очiкується використання фiнансового iнструмента або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи зобов'язання. Вiдсотковий дохiд включається до складу фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. ? 3.11 Оренда Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ?рунтується на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом у результатi даної угоди. Оренда класифiкується як фiнансова, коли, за умовами оренди, орендар бере на себе всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням вiдповiдними активами. Вся iнша оренда класифiкується як операцiйна. Компанiя в якостi орендатора Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на початку оренди за справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю фiнансування та зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. Орендованi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня обгрунтована впевненiсть у тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив в кiнцi термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних перiодiв: розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди. Платежi з операцiйної оренди визнаються як витрати в звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно протягом усього термiну оренди. Компанiя в якостi орендодавця Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що й дохiд вiд оренди. Умовнi платежi по орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi. 3.12 Розподiл дивiдендiв Сума, що пiдлягає виплатi акцiонерам компанiї у виглядi дивiдендiв визнається зобов'язанням у фiнансовiй звiтностi Компанiї в тому перiодi, в якому дивiденди були затвердженi акцiонерами компанiї. 3.13 Витрати за позиками Витрати на позики безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно до намiрiв Компанiї або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони понесенi. Витрати за позиками мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Компанiєю в зв'язку з позиковими коштами. 3.14 Державнi субсидiї Визнання державних субсидiй Державнi субсидiї визнаються Компанiєю тiльки за умови отримання. Компанiя визнає державнi субсидiї як цiльове фiнансування з одночасним збiльшенням iнших операцiйних доходiв в тих перiодах, що й вiдповiднi витрати, якi вони компенсують, на систематичнiй основi: " Субсидiї, якi компенсують витрати минулих перiодiв, визнаються Компанiєю повнiстю в перiод їх надходження в якостi iнших операцiйних доходiв; " Субсидiї, що вiдносяться до активiв, якi не амортизуються, таким як земельнi дiлянки, Компанiя спiввiдносить з витратами на виконання зобов'язань. У разi, якщо субсидiя у виглядi надання земельної дiлянки, обмежена умовою зведення на нiй будiвлi, визнання субсидiї в якостi iншого операцiйного доходу Компанiя розподiляє на весь термiн експлуатацiї будiвлi; " Субсидiї, що вiдносяться до активiв, якi амортизуються, Компанiя визнає як зменшення витрат на амортизацiю протягом тих перiодiв, в яких нараховується амортизацiя цих активiв. Облiк державних грантiв на сiльськогосподарську дiяльнiсть Безумовнi державнi субсидiї, пов'язанi з бiологiчними активами Компанiя визнає як дохiд виключно в тих випадках, коли такi державнi субсидiї пiдлягають отриманню. Умовнi державнi субсидiї, пов'язанi з бiологiчними активами Компанiя визнає у складi доходiв лише пiсля виконання умов надання таких державних субсидiй. Повернення державних субсидiй Якщо субсидiя частково або повнiстю пiдлягає поверненню, сума, що пiдлягає поверненню вираховується з залишкової невикористаної величини державної субсидiї. Якщо поверненню пiдлягає сума, що перевищує невикористану частину державної субсидiї, величину такого перевищення Компанiя негайно вiдображає як витрати звiтного перiоду. 3.15 Умовнi активи i зобов'язання Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi створюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у Примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. 3.16 Забезпечення i резерви Забезпечення Компанiя нараховує наступнi види забезпечень: " забезпечення пiд майбутнi виплати працiвникам; " забезпечення на врегулювання судових позовiв; " забезпечення виплат за податковими санкцiями; " забезпечення iнших витрат i платежiв. Компанiя визнає забезпечення тiльки тодi, коли: " iснує поточне зобов'язання в результатi минулих подiй; " iснує ймовiрнiсть (скорiше так, анiж нi), що для погашення зобов'язань потрiбен буде вiдтiк ресурсiв, якi приносять економiчнi вигоди; " можлива достовiрна оцiнка суми зобов'язань. Найкращу оцiнку витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань на звiтну дату, являє собою сума, визнана як забезпечення, яку Компанiя розраховує з урахуванням таких факторiв: " бере до уваги ризики та невизначенiсть; " враховує забезпечення по приведенiй вартостi iз застосуванням ставки дисконтування, яка вiдображає ринкову оцiнку вартостi грошей i ризикiв, притаманних зобов'язанню, визнаючи збiльшення резерву з часом як процентнi витрати. Компанiя вiдображає в облiку нарахування забезпечення як збiльшення зобов'язання щодо забезпечення на окремих балансових рахунках з одночасним визнанням витрат. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або таке, що випливає iз практики), котре виникло в результатi минулої подiї, ймовiрним є вiдтiк ресурсiв, що становлять економiчнi вигоди для погашення цього зобов'язання, i може бути отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що вiдносяться до резерву, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це актуально, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як фiнансовi витрати. 3.17 Статутний капiтал Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Рiзниця мiж справедливою вартiстю отриманої винагороди i номiнальною вартiстю випущеного акцiонерного капiталу вiдображається в емiсiйному доходi. Витрати, безпосередньо пов'язанi з випуском зменшують емiсiйний дохiд. 4. Суттєвi облiковi судження та оцiнки Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї згiдно МСФЗ вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату винесення суджень, оцiнок i припущень, якi впливають на вказанi в звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про непередбаченi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiнок може привести до результатiв, якi вимагатимуть в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки. У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво використовувало наступнi судження, що мають найiстотнiший вплив на суми, визнанi в iндивiдуальнiй фiнансовiй звiтностi: 4.1 Строк корисного використання основних засобiв. Компанiя оцiнює термiн корисного використання основних засобiв, що залишився, не менше одного разу на рiк в кiнцi фiнансового року. У разi якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Зазначенi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв та амортизацiю, визнану у звiтi про сукупний дохiд. 4.2 Справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на реалiзацiю бiологiчних активiв Бiологiчнi активи облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю. Компанiя оцiнює справедливу вартiсть бiологiчних, базуючись на наступних ключових показниках: - Середня яйценоскiсть протягом життєвого циклу птицi - Середнiй продуктивний вiк птицi - Прогнозована майбутня цiна продажу - Прогнозованi майбутнi витрати з виробництва i витрати на реалiзацiю - Ставка дисконту - Рiвень смертностi 4.3 Знецiнення нефiнансових активiв Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування, яка є найбiльшою з наступних величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй iнформацiї щодо дiючих комерцiйних операцiй продажу аналогiчних активiв або на спостереженнi ринкових цiн за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок цiнностi вiд використання ?рунтується на моделi дисконтованих грошових потокiв. Грошовi потоки витягуються з бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть по реструктуризацiї, щодо проведення якої у Компанiї ще немає зобов'язань, або iстотнi iнвестицiї в майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що перевiряється на предмет знецiнення та що генерує грошовi потоки. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до ставки дисконтування, використаної в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також до очiкуваних надходжень грошових коштiв i темпiв зростання, використаних у цiлях екстраполяцiї. 4.4 Резерв сумнiвних боргiв Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв, якi виникають у разi нездатностi покупця здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництво враховує поточну економiчну ситуацiю в цiлому, строки виникнення залишкiв непогашеної дебiторської заборгованостi, досвiд Компанiї по списанню заборгованостi, кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов здiйснення платежiв. Змiни в економiцi, галузевiй ситуацiї або фiнансовому станi окремих покупцiв можуть спричинити коригування розмiру резерву сумнiвних боргiв, вiдображеним в iндивiдуальнiй фiнансовiй звiтностi. При розрахунку резерву вiдносно дебiторської заборгованостi використовується груповий пiдхiд, в залежностi вiд розмiру заборгованостi: Груповий пiдхiд: заборгованостi, якi не перевищують 50 тисяч гривень, групуються, i оборотнiсть аналiзується по групi в цiлому, а не по кожнiй iндивiдуальнiй заборгованостi окремо. На основi аналiзу дебiторської заборгованостi за даними попереднього звiтного перiоду на предмет питомої ваги безнадiйної дебiторської заборгованостi розраховується вiдсоток для розрахунку резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi поточного звiтного перiоду. Згодом, для розрахунку резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi поточного звiтного перiоду даний вiдсоток застосовується до сальдо дебiторської заборгованостi поточного перiоду за вирахуванням суми дебiторської заборгованостi, резерв для якої розрахований на iндивiдуальнiй основi. Аналiз дебiторської заборгованостi в цiлях нарахування резерву слiд проводити в розрiзi контрагентiв окремо. Сума розрахованого резерву безнадiйної заборгованостi вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi iнших операцiйних витрат. Безнадiйний борг, термiн погашення якого вже закiнчився, списується з балансу разом зi зменшенням розрахованого резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв на залишки заборгованостi iз пов'язаними сторонами Компанiї не нараховується незалежно вiд дати виникнення даної заборгованостi. 4.5 Судовi справи Керiвництво Компанiї застосовує суттєвi судження при оцiнцi та вiдображеннi в облiку резервiв i ризикiв виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами та iншими неврегульованими претензiями, а також iнших умовних зобов'язань. Судження керiвництва необхiдне при оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти Компанiї або виникнення матерiального зобов'язання, i при визначеннi можливої суми остаточного врегулювання. Внаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi надходження нової iнформацiї, спочатку вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у Компанiї, або вiд стороннiх консультантiв, таких як юристи. Перегляд таких оцiнок може мати суттєвий вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi. 4.6 Забезпечення застарiлих та нелiквiдних запасiв На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює необхiднiсть нарахування резерву по морально i фiзично застарiлим запасам. Якщо така необхiднiсть iснує, резерв розраховується i проводяться необхiднi корректування. Оцiнка суммi застарiлих та нелiквiдних запасiв проводиться в залежностi вiд типу запасiв, оборотностi запасiв, дати виникнення i розрахункової придатностi конкретного типу запасiв. 4.7 Умовнi зобов'язання Умовнi зобов'язання будуть визначенi настанням або не настанням однiєї або бiльше майбутнiх подiй. Оцiнка умовних зобов'язань невiд'ємно пов'язана з формуванням важливих суджень та оцiнок щодо наслiдкiв майбутнiх подiй. 4.8 Оцiнка справедливої вартостi Деякi облiковi полiтики Компанiї та розкриття вимагають визначення справедливої вартостi як для фiнансових, так i для не фiнансових активiв та зобов'язань. Компанiя встановила контрольне середовище щодо оцiнки справедливої вартостi. Воно складається з команди з оцiнки, яка несе загальну вiдповiдальнiсть за нагляд над усiма суттєвими оцiнками справедливої вартостi, включаючи оцiнки Рiвня 3 справедливої вартостi, та звiтує безпосередньо фiнансовому директору. Команда з оцiнки регулярно переглядає суттєвi непублiчнi данi та коригування з оцiнки. Якщо iнформацiя третiх сторiн, наприклад, брокерськi котирування або прогноз цiн, були використанi для оцiнки справедливої вартостi, команда з оцiнки перевiряє отриману iнформацiю на вiдповiднiсть вимогам МСФЗ, включаючи рiвень в iєрархiї справедливої вартостi, в який така оцiнка повинна бути вiднесена. Суттєвi моменти оцiнки повiдомляються Радi Директорiв. Оцiнюючи справедливу вартiсть активу чи зобов'язання, Компанiя використовує публiчну iнформацiю ринку наскiльки це можливо. Справедлива вартiсть класифiкується в рiзнi рiвнi iєрархiї справедливої вартостi, базуючись на вхiдних даних, використаних при оцiнцi наступним чином: o Рiвень 1: бiржовi котирування (не скоригованi) на активному ринку на iдентичнi активи чи зобов'язання. o Рiвень 2: вхiднi данi, крiм бiржових котирувань, включених в Рiвень 1, якi є публiчними для активу чи зобов'язання напряму (напр. цiни) чи опосередковано (напр. похiднi з цiн). o Рiвень 3: вхiднi данi для активу чи зобов'язання, якi не базуються на публiчнiй ринковiй iнформацiї (непублiчнi вхiднi данi). Якщо вхiднi данi, якi були використанi для визначення справедливої вартостi активу чи зобов'язання можуть бути вiднесенi в рiзнi рiвнi iєрархiї справедливої вартостi, то оцiнка справедливої вартостi повнiстю класифiкується в найнижчий рiвень, в якому знаходиться один з вхiдних даних, що використовуються для оцiнки. Компанiя вiдображає перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi в кiнцi перiоду, в якому дане перемiщення вiдбулося. 5. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї Станом на 31 грудня 2017 основнi засоби були вiдображенi таким чином: Первiсна вартiсть Земля Будiвлi та споруди Машини та устаткування Обладнання для бiологичного устаткування Транспортнi засоби Iнше Незавершене будiвництво и невстановлене устаткування Всього на 1 сiчня 2017 28 202 1 752 810 52 416 510 968 24 108 8 809 23 047 2 400 360 Придбання 2 89 897 3 147 11 766 166 488 4 266 109 732 Вибуття (54) - (573) (16) (938) (74) (283) (1 938) Внутрiшнє перемiщення - 422 20 157 - 614 (1 213) - Рекласифiкацiя - (10 475) - 10 475 - - - - на 31 грудня 2017 28 150 1 832 654 55 010 533 350 23 336 9 837 25 817 2 508 154 Накопичена амортизацiя на 1 сiчня 2017 - 194 797 31 026 189 779 19 106 7 444 - 442 152 Нарахування амортизацiї - 36 117 2 555 20 467 1 290 708 - 61 137 Вибуття амортизацiї - - (252) (4) (879) (60) - (1 195) Рекласифiкацiя - - 4 - - (4) - - на 31 декабря2017 - 230 914 33 333 210 242 19 517 8 088 - 502 094 Чиста балансова вартiсть на: на 31 грудня 2017 28 150 1 601 740 21 677 323 108 3 819 1 749 25 817 2 006 060 5. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї (продовження) Станом на 31 грудня 2016 основнi засоби були вiдображенi таким чином: Первiсна вартiсть Земля Будiвлi та споруди Машини та устаткування Обладнання для бiологичного устаткування Транспортнi засоби Iнше Незавершене будiвництво и невстановлене устаткування Всього на 1 сiчня 2016 27 676 1 757 513 42 989 491 855 23 686 8 669 25 464 2 377 853 Придбання 626 1 151 703 19 434 667 192 913 23 686 Вибуття (100) (79) (153) (36) (281) (95) (435) (1 179) Внутрiшнє перемiщення - 2 130 718 25 7 15 (2 895) - Рекласифiкацiя - (7 905) 8 159 (310) 29 27 - - на 31 грудня 2016 28 202 1 752 810 52 416 510 968 24 108 8 809 23 047 2 400 359 Накопичена амортизацiя на 1 сiчня 2016 - 159 088 29 567 168 712 17 758 6 864 - 381 989 Нарахування амортизацiї - 35 135 1 995 21 228 1 631 665 - 60 654 Вибуття амортизацiї - (14) (101) (6) (277) (93) - (491) Рекласифiкацiя - 588 (435) (155) (6) 8 - - на 31 декабря2016 - 194 797 31 026 189 779 19 106 7 444 - 442 152 Чиста балансова вартiсть на: на 31 грудня 2016 28 202 1 558 013 21 390 321 189 5 002 1 365 23 047 1 958 207 ? 6. Бiологiчнi активи Бiологiчнi активи на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Необоротнi бiологiчнi активи Ремонтний молодняк a), б) 50 706 275 344 50 706 275 344 Оборотнi бiологiчнi активи Промислове стадо a), б) 57 285 132 709 57 285 132 709 107 991 408 053 а) Звiрка балансової вартостi промислового стада та ремонтного молодняку за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, була вiдображена наступним чином: Станом на 1 сiчня 2016 579 413 Прирiст вартостi у зв'язку з придбанням активiв 7 670 Прирiст вартостi у зв'язку з приростом/приплодом 741 231 Чиста змiна справедливої вартостi (88 205) Зменшення вартостi у зв'язку з реалiзацiєю активiв (83 436) Зменшення вартостi у зв'язку iз забоєм птицi (747 123) Iншi змiни (1 497) Станом на 31 грудня 2016 408 053 Станом на 1 сiчня 2017 408 053 Прирiст вартостi у зв'язку з придбанням активiв 370 598 Прирiст вартостi у зв'язку з приростом/приплодом 1 824 992 Чиста змiна справедливої вартостi (69 550) Зменшення вартостi у зв'язку з реалiзацiєю активiв (589 196) Зменшення вартостi у зв'язку забоєм птицi (1 833 233) Iншi змiни (3 673) Станом на 31 грудня 2017 107 991 Стаття "Чиста змiна справедливої вартостi" включається до складу iнших операцiйних доходiв. У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку промислових курей - несучок в Українi для визначення справедливої вартостi бiологiчних активiв компанiя використовувала поточну вартiсть очiкуваних вiд активiв чистих грошових потокiв, iз застосуванням ставки дисконтування на 31 грудня 2017 року в розмiрi 24,66% (31 грудня 2016 року: 26,13%). ? 7. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: Назва компанiї Країна реєстрацiї Доля володiння компанiєю, % 31 грудня 2017 Доля володiння компанiєю, % 31 грудня 2016 ДП "Птахофабрика "Червоний прапор" ПАТ "Птахогосподарство "Червоний Прапор" Україна 100,00% 100,00% Дочiрнє пiдприємство "Авангард - Агро" ПАТ "Авангард" Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кам'янець-Подiльський комбiкормовий завод" Україна 100,00% 100,00% Дочiрнє пiдприємство "Зоря" ПАТ "Кросс п/ф "Зоря" Україна 100,00% 100,00% Дочiрнє пiдприємство "Птахогосподарство "Чорнобаївське" ПАТ "Чорнобаївське" Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перше Травна Комбiкормовий завод" Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмперово ЛТД" Україна 65,25% 60,06% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмперово Фудз" Україна 48,67% 48,68% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЖЕНЕРАЛ КОНСТРАКШИН" Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ремстрейдстандарт" Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Компанiя Новий Регiон " Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Прайм Лiдер " Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Компанiя Сiтi Регiон " Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Форвардтранс Плюс " Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Юнайтед Логiстик " Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агротрейд Бiзнес " Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Комерцбудпласт " Україна 100,00% 100,00% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Агромаш Захiд " Україна 99,98% 99,97% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Сiстем технолоджi компанi - iнвестментс " Україна 99,99% 99,99% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансмагiстраль ТД " Україна 94,14% 93,79% ? 8. Податки до вiдшкодування та передоплати за податками Податки до вiдшкодування та передоплати за податками станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: Note 31 December 2017 31 December 2016 Розрахунки з ПДВ а) 270 191 84 420 Iншi податки 448 443 270 639 84 863 а) Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 в складi статтi "Розрахунки з податку на додану вартiсть" вiдображена сума ПДВ, яка пiдлягає вiдшкодуванню: " грошовими коштами з бюджету; " шляхом погашення майбутнiх податкових зобов'язань пiдприємства з даного податку. 9. Запаси Запаси на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Сировина i основнi матерiали 21 059 396 112 Незавершене виробництво - 3 116 Продукцiя сiльського господарства 6 556 43 199 Тара та пакувальнi матерiали 91 388 101 492 Товари для перепродажу 1 260 1 696 Iншi запаси 35 624 18 433 155 887 564 048 Стаття "Сировина i основнi матерiали" складається з запасiв зернових та комбiкормiв. 10. Торгова дебiторська заборгованiсть Торгова дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 була вiдображена наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Торгова дебiторська заборгованiсть 1 399 291 1 844 410 Резерв сумнiвних боргiв (торгова дебiторська заборгованiсть) (846 168) (994 753) 553 123 849 657 Справедлива вартiсть торгової дебiторської заборгованостi приблизно вiдповiдає балансовiй вартостi, зазначенiй вище. 11. Передплати та iншi оборотнi активи Передплати та iншi оборотнi активи на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Передплати виданi постачальникам 504 089 449 743 Фiнансова допомога видана 8 479 8 479 Резерв сумнiвних боргiв по передплатi, повернення яких є сумнiвним (28 503) (32 064) Iнша неторгова дебiторська заборгованiсть 1 021 819 3 417 777 1 505 884 3 843 935 12. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Грошовi кошти в банках 3 743 5 270 Грошовi кошти в касi 7 5 3 750 5 275 13. Статутний капiтал Статутний капiтал на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 був вiдображений наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Кiлькiсть акцiй Кiлькiсть акцiй Зареєстрований капiтал, тис. грн. Кiлькiсть акцiй Дозволено до випуску Простi акцiї, 0,01 грн. за акцiю 51 684 713 106 516 851 51 684 713 106 516 851 Випущенi та повнiстю оплаченi На 31 грудня 51 684 713 106 516 851 51 684 713 106 516 851 ? 14. Довгостроковi позики Довгостроковi позики на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Довгостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi 592 640 645 923 Товарний кредит 3 662 3 662 596 302 649 585 Товарний кредит в сумi 3 662 тис грн являє собою заборгованiсть Компанiї ПАТ "Агрохолдинг Авангард" з безпроцентної бюджетної позики для закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державними контрактами, отриманої в 1995-1998 роках. Дана позика пiдлягає поверненню до бюджету i вiдповiдно до законодавства України прирiвнюється до обов'язкових платежiв до Державного бюджету України iз застосуванням санкцiй, передбачених законодавством щодо невнесених вчасно податкiв i неподаткових платежiв. 15. Поточна частина довгострокових зобов'язань Поточна частина довгострокових зобов'язань станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 була вiдображена наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Торгова та iнша заборгованiсть Доходи майбутнiх перiодiв - поточна частина 2 034 2 034 Фiнансовi зобов'язання Поточна частина довгострокових зобов'язань по банкiвським кредитам в нацiональнiй валютi 73 906 21 905 Поточнi зобов'язання з фiнансової оренди - - ПДВ у складi поточної частини заборгованостi за фiнансовою орендою - - 75 940 23 939 16. Активи в забезпеченнi Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 основнi засоби виступали забезпеченням довгострокових кредитiв: Балансова вартiсть забезпечення на 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Земля, будiвлi та споруди 250 616 255 969 Устаткування для бiологiчних активiв 106 352 111 943 356 968 367 912 ? 17. Торгова кредиторська заборгованiсть Торгова кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 була вiдображена наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Торгова кредиторська заборгованiсть 1 982 966 4 435 442 Короткостроковi векселi виданi - 1 651 1 982 966 4 437 093 18. Нарахованi витрати Нарахованi витрати станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Резерви пiд майбутнi виплати працiвникам 3 125 3 749 Iншi нарахованi витрати 127 127 3 252 3 876 19. Iншi короткостроковi зобов'язання та нарахованi витрати Iншi короткостроковi зобов'язання та нарахованi витрати станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: Примiтка 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Заборгованiсть по заробiтнiй платi i вiдповiдним податкам 4 483 4 724 Заборгованiсть з iнших податкiв i зобов'язань a) 559 537 Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби - 293 Аванси вiд покупцiв б) 1 912 230 1 556 009 Заборгованiсть за вiдсотками 16 835 1 890 Iнша кредиторська заборгованiсть 10 558 193 11 769 493 12 492 300 13 332 946 а) Заборгованiсть з iнших податкiв i зобов'язань, в основному, складається iз заборгованостi по ПДВ i комунальному податку. б) Аванси вiд покупцiв включають в себе передоплати за сiльськогосподарську продукцiю та готову продукцiю вiд покупцiв. ? 20. Виручка вiд реалiзацiї Виручка вiд реалiзацiї за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року була вiдображена наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 3 495 890 3 158 568 Виручка вiд реалiзацiї товарiв i послуг 24 743 2 448 3 520 633 3 161 016 21. Собiвартiсть реалiзацiї Собiвартiсть реалiзацiї за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року була вiдображена наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї (3 382 156) (3 110 472) Собiвартiсть реалiзованих товарiв i послуг (53 483) (2 069) (3 435 639) (3 112 541) 22. Собiвартiсть реалiзацiї в розрiзi елементiв Собiвартiсть реалiзацiї в розрiзi елементiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року була вiдображена наступним чином: Рiк, що закiнчився Примiтка 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Матерiали (3 121 489) (2 849 230) Заробiтна плата виробничого персоналу та пов'язанi з нею виплати (97 029) (64 755) Амортизацiя основних засобiв 5 (60 022) (59 120) Послуги стороннiх органiзацiй (1) (102 223) (135 994) Iншi витрати (1 393) (1 373) (3 382 156) (3 110 472) (1) Дана стаття складається з витрат на електроенергiю, послуги iз зберiгання, газ, водопостачання, поточнi ремонти виробничих примiщень, санiтарнi i ветеринарнi послуги та iн. ? 23. Загальнi адмiнiстративнi витрати Загальнi адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року були вiдображенi наступним чином: Рiк, що закiнчився Примiтка 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу та пов'язанi з нею виплати (15 900) (14 138) Послуги стороннiх органiзацiй (11 092) (8 083) Амортизацiя основних засобiв 5 (64) (104) Витрати на ремонт та поточне обслуговування (134) (93) Витрати по податках, окрiм податку на прибуток (4 724) (2 948) Витрати на матерiали (1 323) (956) Iншi витрати (347) (201) (33 584) (26 523) 24. Витрати на збут Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року були вiдображенi наступним чином: Рiк, що закiнчився Примiтка 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Заробiтна плата персоналу зi збуту i пов'язанi з нею виплати (6 376) (7 433) Транспортнi витрати (11 362) (15 319) Амортизацiя основних засобiв 5 (1 049) (1 432) Послуги стороннiх органiзацiй (4 660) (5 379) Тара (1 157) (804) Расходы на ремонт и текущее обслуживание (48) (61) Iншi витрати (177) (1 033) (24 829) (31 461) ? 25. Iншi операцiйнi доходи/(витрати) Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року були вiдображенi наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Дохiд/(збиток) вiд реалiзацiї оборотних активiв 8 762 282 Дохiд/(збиток) вiд реалiзацiї необоротних активiв (721) (171) Собiвартiсть списаних оборотних активiв (1 764) (15 534) Втрати вiд курсових рiзниць/нетто 133 (81 803) Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 151 794 (306 995) Визнанi штрафи, пенi, неустойки (4 016) (691) Доходи отриманi вiд списання кредиторської заборгованостi 7 985 2 087 Iншi доходи/(витрати) (278 079) 20 374 (115 906) (382 451) 26. Фiнансовi витрати Фiнансовi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року були вiдображенi наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Проценти по кредитам (40 424) (24 417) (40 424) (24 417) 27. Дохiд вiд отриманої державної допомоги i по спецiальному режиму ПДВ 27.1 Дохiд вiд отриманої державної допомоги за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року був вiдображеним наступним чином: Рiк, що закiнчився Примiтка 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Амортизацiя часткової компенсацiя вартостi складної сiльськогосподарської технiки а) 2 034 2 112 Дохiд вiд отримання бюджетної дотацiї по ПДВ 375 056 - 377 090 2 112 а) Амортизацiя часткової компенсацiя вартостi складної сiльськогосподарської технiки Вiдповiдно до Законодавства України, пiдприємства впродовж 2004-2010 року отримували часткову компенсацiю вартостi складної сiльськогосподарської технiки. Данi субсидiї були визнанi в якостi доходiв майбутнiх перiодiв i вiдображенi в балансi в складi статтi "Доходи майбутнiх перiодiв". Зазначенi доходи майбутнiх перiодiв амортизуються на систематичнiй i рацiональнiй основi протягом строку корисного використання активу (25 рокiв). 27.2 Дохiд за спецiальним режимом ПДВ Дохiд за спецiальним режимом ПДВ за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року був вiдображеним наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Доходи по спецрежиму ПДВ - 32 878 - 32 878 28. Операцiї з пов'язаними сторонами Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону, вони знаходяться пiд спiльним контролем або мають суттєвий вплив на прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При визначеннi пов'язаних сторiн до уваги береться суть вiдносин, а не їх юридична форма. Компанiя проводить операцiї як з пов'язаними, так i з не пов'язаними сторонами. Зазвичай неможливо об'єктивно оцiнити, чи була б проведена операцiя з пов'язаною стороною, якби дана сторона не була пов'язаною i чи була б операцiя проведена в тих же термiнах, на тих же умовах i в тих же сумах, якби сторони не були пов'язаними. Згiдно з iснуючими критерiями визначення пов'язаних сторiн, пов'язанi сторони даної Компанiї роздiляються на наступнi категорiї: а) Вищий управлiнський персонал; б) Компанiї, у яких спiльний ключовий управлiнський персонал; в) Компанiї, в яких власники мають частку в статутному капiталi; г) Компанiї, над дiяльнiстю яких власники Компанiї мають суттєвий контроль. Залишки заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 були вiдображенi наступним чином: ? Залишки заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Передплати та iншi оборотнi активи, нетто в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi 1 428 256 3 831 514 1 428 256 3 831 514 Торгова дебiторська заборгованiсть: в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi 339 751 748 997 339 751 748 997 Торгова кредиторська заборгованiсть: в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi 1 972 045 4 406 378 1 972 045 4 406 378 Iншi короткостроковi зобов'язання та нарахованi витрати: в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi 12 423 137 13 317 799 12 423 137 13 317 799 Сума операцiй Компанiї з пов'язаними сторонами за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року була представлена наступним чином: Сума операцiй з пов'язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Виручка вiд реалiзацiї: в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi 3 099 623 2 916 323 3 099 623 2 916 323 Загальнi адмiнiстративнi витрати: в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi 1 983 2 503 1 983 2 503 Витрати на збут в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi 1 338 1 660 1 338 1 660 Iншi операцiйнi доходи / (витрати), нетто: в) Компанiї, в яких власники Компанiї мають частку в статутному капiталi 258 487 355 392 258 487 355 392 29. Iнформацiя по сегментам Сегмент бiзнесу - це окремий компонент суб'єкта господарювання, який виробляє продукцiю або надає послуги (чи групи взаємозалежних продуктiв або послуг) в конкретному економiчному середовищi, що пiддається ризикам i отримує доходи, вiдмiннi вiд ризикiв i доходiв тих компонентiв, якi притаманнi iншим сегментам бiзнесу. Компанiя працює в одному сегментi бiзнесу та видiляє один географiчний сегмент - Україна. 30. Умовнi та контрактнi зобов'язання Економiчна ситуацiя Основна частина операцiйної дiяльностi Компанiї здiйснюється в Українi. Закони та iншi нормативнi акти, що впливають на дiяльнiсть пiдприємств в Українi, можуть змiнюватись протягом коротких промiжкiв часу. В результатi цього, активи та операцiйна дiяльнiсть Компанiї можуть пiддаватися ризику у випадку будь-яких несприятливих змiн у полiтичному та економiчному середовищi. Пенсiйнi та iншi зобов'язання Бiльшiсть працiвникiв Компанiї отримують пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, державної української органiзацiї, у вiдповiдностi з нормативними документами та законами України. Компанiя зобов'язана вiдраховувати певний вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016, у Компанiї не було зобов'язань перед нинiшнiми або колишнiми працiвниками з виплати додаткових пенсiй, медичного та iнших видах страхування або iнших виплат пiсля звiльнення. Юридичнi питання В ходi своєї господарської дiяльностi Компанiя бере участь у судових розглядах з недобросовiсними контрагентами. При цьому, в основному, iнiцiатором розглядiв є Компанiя, з метою запобiгання збиткiв у господарськiй сферi або зменшення їх розмiру. Керiвництво Компанiї вважає, що судовi розгляди з таких питань не матимуть iстотного впливу на її фiнансовий стан. 31. Управлiння фiнансовими ризиками Компанiя не є фiнансовою компанiєю, тому використовує фiнансовi iнструменти в мiру необхiдностi для забезпечення своєї господарської дiяльностi, а не для отримання доходiв. У процесi господарської дiяльностi Компанiєю використовуються наступнi фiнансовi iнструменти: грошовi кошти та їх еквiваленти, депозити, фiнансовi допомоги, дебiторська заборгованiсть, фiнансовий лiзинг, кредиторська заборгованiсть. Компанiя схильна до наступних ризикiв у зв'язку з використанням фiнансових iнструментiв: кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ринкового ризику (в т.ч. валютному ризику i процентного ризику справедливої вартостi). У даному поясненнi представлена iнформацiя про схильнiсть Компанiї до кожного iз зазначених видiв ризикiв, про цiлi Компанiї, її полiтику i процедури оцiнки даних ризикiв i управлiння ризиками. а) Кредитний ризик Кредитний ризик - це ризик фiнансового збитку для Компанiї в разi невиконання клiєнтом або контрагентом своїх зобов'язань по фiнансовому iнструменту за вiдповiдним договором. У звiтному перiодi фiнансовi активи Компанiї, схильнi до кредитного ризику, включаючи: грошовi кошти i залишками на рахунках у банках, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть (крiм заборгованостi, яка не є фiнансовим активом). Балансова вартiсть фiнансових активiв являє собою максимальну величину, що пiддається кредитному ризику. Максимальний рiвень кредитного ризику станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 складав: Фiнансовi активи 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Кредити та дебiторська заборгованiсть Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 750 5 275 Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто 553 123 849 657 Iнша неторгова дебiторська заборгованiсть 993 316 3 385 713 Всього 1 550 189 4 240 645 Схильнiсть Компанiї до кредитного ризику щодо торговельної дебiторської заборгованостi, в першу чергу, залежить вiд характерних особливостей кожного клiєнта. Полiтика Компанiї з управлiння кредитним ризиком у вiдношеннi торгової дебiторської заборгованостi полягає в систематичнiй роботi з дебiторами, що включає: аналiз платоспроможностi, визначення максимальної суми ризику стосовно одного покупця або групи покупцiв i контроль своєчасностi погашення боргiв. Бiльшiсть клiєнтiв Компанiї є постiйними. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 року i року, що закiнчився 31 грудня 2016 року суттєвих збиткiв через невиконання клiєнтами своїх зобов'язань не виникало. б) Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання в момент настання термiнiв їх погашення. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб забезпечити, наскiльки це можливо, постiйну наявнiсть у Компанiї достатньої лiквiдностi для виконання своїх зобов'язань у строк (як у звичайних умовах, так i в нестандартних ситуацiях), не допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв або ризику шкоди для репутацiї Компанiї. Метою Компанiї є пiдтримка рiвноваги мiж постiйним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi коштiв банкiвських кредитiв i розрахункiв з постачальниками. У вiдповiдностi з планами Компанiї її потреби в оборотному капiталi будуть задоволенi як за рахунок припливу грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, так i за рахунок кредитних коштiв, у випадку якщо надходжень вiд операцiйної дiяльностi буде недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Наступна таблиця показує очiкуваний строк погашення компонентiв робочого капiталу. 31 грудня 2017 Контрактна вартiсть Менше, нiж 3 мiсяцi Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Понад 5 рокiв Банкiвськi позики (666 546) (26 394) (47 512) (592 640) - Торгова кредиторська заборгованiсть (1 982 966) (1 982 966) - - - Iнша кредиторська заборгованiсть (10 558 193) (10 558 193) - - - (12 541 159) (12 541 159) - - - 31 грудня 2016 Контрактна вартiсть Менше, нiж 3 мiсяцi Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Понад 5 рокiв Банкiвськi позики (667 828) (25 135) (321 243) (321 450) Торгова кредиторська заборгованiсть (4 437 093) (4 437 093) - - - Iнша кредиторська заборгованiсть (11 769 493) (11 769 493) (16 206 586) (16 206 586) - - - в) Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що змiни ринкових показникiв, таких як обмiннi курси iноземних валют i вiдсотковi ставки, матимуть негативний вплив на суму прибутку Компанiї або на вартiсть наявних фiнансових iнструментiв. Мета управлiння ринковим ризиком полягає в управлiннi схильнiстю Компанiї до ринкового ризику, а також у контролi над тим, щоб його величина перебувала в прийнятних межах. Опис схильностi Компанiї такою складовою ринкового ризику як валютний ризик та процентний ризик наведено нижче. д) Ризик змiни вiдсоткових ставок Процентний ризик пов'язаний з iмовiрнiстю змiн вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами вiдсоткових ставок. На даний момент пiдхiд Компанiї до обмеження ризику змiни процентної ставки полягає у залученнi позик за фiксованими процентними ставками. Структура процентного ризику Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 структура процентних фiнансових iнструментiв Компанiї, згрупованих за типами вiдсоткових ставок, була наступною: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Iнструменти з фiксованою ставкою вiдсотка Фiнансовi активи - - Фiнансовi зобов'язання (596 302) (649 585) Iнструменти зi змiнною ставкою вiдсотка Фiнансовi активи - - Фiнансовi зобов'язання - - Припущення, що застосовуються при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв та оцiнки їх подальшого визнання Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту - це вартiсть, за якою фiнансовий iнструмент може бути придбаний при здiйсненнi угоди мiж добре обiзнаними, зацiкавленими, незалежними один вiд одного сторонами, крiм випадкiв примусового або лiквiдацiйної продажу. У зв'язку з вiдсутнiстю ринку для бiльшої частини фiнансових iнструментiв Компанiї, для визначення їх справедливої вартостi Компанiя змушена вдаватися до розрахункових способiв оцiнки, якi враховують економiчнi умови та специфiчнi ризики, пов'язанi з конкретним iнструментом. Данi оцiнки можуть не вiдображати суми, якi Компанiя могла б отримати при фактичнiй реалiзацiї наявного у неї пакета тих чи iнших фiнансових iнструментiв. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 Компанiєю використовувалися наступнi методи i припущення при розрахунку справедливої вартостi кожного виду фiнансових iнструментiв, для яких це є можливим, а також оцiнки їх подальшого визнання: - Грошовi кошти та їх еквiваленти - для даних короткострокових фiнансових iнструментiв балансова вартiсть в достатнiй мiрi вiдображає їх справедливу вартiсть. - Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть - балансова вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, являє собою розумну оцiнку їхньої справедливої вартостi, так як резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть є розумною оцiнкою дисконту, необхiдного для вiдображення впливу кредитного ризику. - Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - балансова вартiсть основної та iншої кредиторської заборгованостi являє собою розумну оцiнку її справедливої вартостi. Зобов'язання з фiнансової оренди - балансова вартiсть зобов'язань з фiнансової оренди являє собою розумну оцiнку їхньої справедливої вартостi, так як номiнальна процентна ставка по довгострокових банкiвських кредитах приблизно вiдповiдає ринковiй ставцi кредитiв з аналогiчним рiвнем кредитного ризику i перiодом погашення на звiтну дату. Управлiння капiталом Керiвництво Компанiї дотримується полiтики забезпечення стiйкої капiтальної бази, що дозволяє пiдтримувати довiру iнвесторiв, кредиторiв та ринку, i забезпечувати майбутнiй розвиток бiзнесу. У процесi управлiння капiталом цiлями Компанiї є: збереження здатностi Компанiї дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам та вигод iншим зацiкавленим сторонам, i пiдтримка оптимальної структури капiталу, з метою зниження його вартостi. Для контролю над капiталом керiвництво Компанiї, в тому числi, використовує коефiцiєнт фiнансового важеля (коефiцiєнт частки позикових коштiв) i показник спiввiдношення чистої заборгованостi до EBITDA. Коефiцiєнт фiнансового левериджу розраховується як вiдношення чистої заборгованостi до загальної величини капiталу. Чиста заборгованiсть розраховується як сумарнi позиковi кошти за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Загальна сума капiталу розраховується як власний капiтал, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, плюс сума чистої заборгованостi. Цей показник вимiрює чистий борг як частку в загальнiй сумi капiталу Компанiї, тобто вiн спiввiдносить борг iз загальною величиною капiталу i показує, чи здатна Компанiя виплатити суму заборгованостi по неоплачених боргах. Збiльшення цього коефiцiєнта свiдчить про збiльшення частки позикових коштiв у загальнiй сумi капiталу Компанiї. Вiдстеження даного показника необхiдне для того, щоб зберiгати оптимальне спiввiдношення мiж власними i позиковими коштами Компанiї, та уникнути проблем через надто великий борг. Для показника спiввiдношення чистої заборгованостi до EBITDA розрахунок чистої заборгованостi здiйснюється як i для коефiцiєнта фiнансового важеля. EBITDA - це показник прибутку без урахування податкiв, нарахованих вiдсоткiв i амортизацiї. Вiн корисний для фiнансового аналiзу Компанiї, так як дiяльнiсть Компанiї пов'язана з довгостроковими iнвестицiями, ефективнiсть яких вiднесена на майбутнє. Показник EBITDA не враховує амортизацiю та, на думку Керiвництва, бiльш реально вiдображає прибутковiсть Компанiї. Показник спiввiдношення чистої заборгованостi до EBITDA дає уявлення, чи достатньо прибутку вiд основної дiяльностi без урахування амортизацiї, щоб покрити зобов'язання Компанiї. Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 коефiцiєнт фiнансового левериджу Компанiї становив: Балансова вартiсть 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Довгостроковi позики 670 208 671 491 Загальна сума позикових коштiв 670 208 671 491 Грошовi кошти та їх еквiваленти 3 750 5 275 Чиста заборгованiсть 666 458 666 216 Статутний капiтал 516 851 516 851 Нерозподiлений прибуток 5 596 160 5 413 782 Разом власного капiталу 6 113 011 5 930 633 Загальна сума власного капiталу i чистої заборгованостi 6 779 469 6 596 849 Коефiцiєнт фiнансового левериджу 9,8% 10,1% ? Спiввiдношення чистої заборгованостi до EBITDA за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року складало: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) ЗА ПЕРIОД 182 378 (485 726) Витрати по податку на прибуток 50 - Фiнансовi доходи (4 638) (6 316) Фiнансовi витрати 40 424 24 417 EBIT (прибуток до вирахування вiдсоткiв за позиковими коштами i сплати податкiв) 218 214 (467 625) Амортизацiя основних засобiв 61 137 60 654 EBITDA (прибуток до вирахування витрат по вiдсотках, витрат по податках i амортизацiйних вiдрахувань) 279 351 (406 971) Чиста заборгованiсть на кiнець перiоду 666 458 666 216 Чиста заборгованiсть на кiнець перiоду/EBITDA 2,39 -1,64 Протягом року пiдходи до управлiння капiталом не змiнювалися. Компанiя не пiдпадає пiд дiю зовнiшнiх регулятивних вимог щодо капiталу. 32. Справедлива вартiсть Компанiя оцiнює справедливу вартiсть використовуючи наступну iєрархiю справедливої вартостi, яка вiдображає ступiнь важливостi вхiдних даних при оцiнцi: o Рiвень 1: бiржовi котирування (не скоригованi) на активному ринку на iдентичнi активи чи зобов'язання. o Рiвень 2: вхiднi данi, крiм бiржових котирувань, включених в Рiвень 1, якi є публiчними для активу чи зобов'язання напряму (напр. цiни) чи опосередковано (напр. похiднi з цiн). o Рiвень 3: вхiднi данi для активу чи зобов'язання, якi не базуються на публiчнiй ринковiй iнформацiї (непублiчнi вхiднi данi). Нижченаведена таблиця вiдображає нефiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю на кiнець звiтного перiоду в розрiзi рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, в якi класифiкується дана оцiнка. Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього 31 грудня 2017 року Нефiнансовi Активи Бiологiчнi активи - - 107 991 107 991 Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього 31 грудня 2016 року Нефiнансовi Активи Бiологiчнi активи - - 408 053 408 053 Справедлива вартiсть бiологiчних активiв визначається методом дисконтування вартостi прогнозованих чистих грошових потокiв вiд активу. Компанiя встановила контрольне середовище щодо оцiнки справедливої вартостi. Воно складається з команди з оцiнки, яка звiтує безпосередньо фiнансовому директору та несе загальну вiдповiдальнiсть за оцiнку справедливої вартостi бiологiчних активiв. Команда з оцiнки регулярно переглядає суттєвi непублiчнi данi та коригування з оцiнки. Команда з оцiнки аналiзує та документує показники, використанi при оцiнцi на вiдповiднiсть вимогам МСФЗ, включаючи рiвень в iєрархiї справедливої вартостi. Суттєвi моменти оцiнки повiдомляються фiнансовому директору. Оцiнка потребує певних припущень менеджменту щодо непублiчних даних моделi, якi розкритi у наступнiй таблицi: 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року Ставка дисконтування 24,66% 26,13% Ставка iнфляцiї 113,7% 112,4% З пiдвищенням ставки дисконтування справедлива вартiсть бiологiчних активiв знижується, чим вища ставка iнфляцiї, тим вища справедлива вартiсть бiологiчних активiв. Вважається, що будь-який взаємозв'язок мiж показниками не має значного впливу в межах об?рунтовано можливих альтернативних припущень. Аналiз чутливостi справедливої вартостi бiологiчних активiв до можливих змiн ставки дисконтування та ставки iнфляцiї розкрито в наступнiй таблицi: Ефект в тис. грн.: Пiдвищення/зниження ставки Вплив на справедливу вартiсть бiологiчних активiв 31 грудня 2017 року Ставка дисконтування 3% (1 553) Ставка дисконтування -3% 1 556 Ставка iнфляцiї 1,8% 5 647 Ставка iнфляцiї -1,8% (5 647) 31 грудня 2016 року Ставка дисконтування 3% (7 668) Ставка дисконтування -3% 7 851 Ставка iнфляцiї 1,8% 28 492 Ставка iнфляцiї -1,8% (28 492) За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року не було перемiщення в/з Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi. Узгодження початкових та кiнцевих сум при оцiнцi справедливої вартостi Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi проведено в Примiтцi 6 даної фiнансової звiтностi. Наступна таблиця розкриває справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, якi не облiковуються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi, в якi така оцiнка класифiкується. Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Справедлива вартiсть Балансова вартiсть 31 грудня 2017 року Фiнансовi Активи Грошi та їх еквiваленти - 3 750 - 3 750 3 750 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть - - 1 554 918 1 554 918 1 554 918 Фiнансовi Зобов'язання Торгова кредиторська заборгованiсть - - 1 982 966 1 982 966 1 982 966 Iнша кредиторська заборгованiсть - - 10 558 193 10 558 193 10 558 193 Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Справедлива вартiсть Балансова вартiсть 31 грудня 2016 року Фiнансовi Активи Грошi та їх еквiваленти - 5 275 - 5 275 5 275 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть - - 4 243 849 4 243 849 4 243 849 Фiнансовi Зобов'язання Торгова кредиторська заборгованiсть - - 4 437 093 4 437 093 4 437 093 Iнша кредиторська заборгованiсть - - 11 769 493 11 769 493 11 769 493 Припущення, якi використовувались при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв та їхнього подальшого облiку. Оскiльки немає ринкових даних для бiльшостi фiнансових iнструментiв Компанiї, необхiдно використовувати припущення для оцiнки справедливої вартостi, спираючись на поточну економiчну ситуацiю та специфiчнi ризики властивi даним iнструментам. Вказанi в даному розкриттi оцiнки не обов'язково вiдображають суми, якi б могла отримати Компанiя при реалiзацiї конкретного фiнансового iнструмента в повному обсязi. Станом на 31 грудня 2017 року, використовуючи методи та припущення, якi не змiнилися з попереднього року, були використанi Компанiєю для оцiнки справедливої вартостi кожного класу фiнансових iнструментiв, для яких є доцiльним оцiнка такої вартостi: Грошi та їх еквiваленти - справедлива вартiсть еквiвалентна балансовiй вартостi даного фiнансового iнструмента. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, видана фiнансова допомога - справедлива вартiсть наближена до балансової вартостi, оскiльки резерв сумнiвних боргiв є об?рунтованою оцiнкою дисконту, що вiдображає вплив кредитного ризику. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть - справедлива вартiсть еквiвалентна балансовiй вартостi торгової та iншої кредиторської заборгованостi. Застосування метода ефективної ставки вiдсотка для розрахунку балансової вартостi короткострокової дебiторської заборгованостi, безвiдсоткових позик виданих та отриманих та кредиторської заборгованостi не має значного впливу на вiдповiднi суми в фiнансовiй звiтностi Компанiї. Короткостроковi та довгостроковi банкiвськi кредити, зобов'язання з фiнансового лiзингу, короткостроковi облiгацiї - справедлива вартiсть короткострокових та довгострокових банкiвських кредитiв, зобов'язань з фiнансового лiзингу, короткострокових облiгацiй наближена до балансової вартостi, оскiльки номiнальна ставка вiдсоткiв довгострокових банкiвських кредитiв пов'язана з ринковою ставкою банкiвських кредитiв з аналогiчними кредитними ризиками та перiодом погашення на звiтну дату. 33. Подiї пiсля звiтної дати Пiсля звiтної дати не було подiй, якi б мали вплив на фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2017 року.

д/н

д/н

д/н