Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД" за ЄДРПОУ 00851519

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3520633 3161016
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3435639 ) ( 3112541 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
84994 48475
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 191633 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 33584 ) ( 26523 )
Витрати на збут 2150 ( 24829 ) ( 31461 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 458116 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
218214 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 467625 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4638 6316
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 40424 ) ( 24417 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
182428 0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 485726 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -50 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
182378 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 485726 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 182378 -485726

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 2697010 2732732
Витрати на оплату праці 2505 93058 67333
Відрахування на соціальні заходи 2510 26247 18992
Амортизація 2515 61137 60655
Інші операційні витрати 2520 424967 748929
Разом 2550 3302419 3628641

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 51684713106 51684713106
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 51684713106 51684713106
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.004 -0.01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.004 -0.01
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Руденко Володимир Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Усачова Тетяна Василiвна