Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Фiнансова iнiцiатива"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33299878
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 03150, вул. Щорса, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 №481330
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.05.2005
Міжміський код та телефон (044) 593-60-85
Факс (044) 593-60-85
Вид діяльності Юридична особа, яка зхдiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "КБ "Фiнансова iнiцiатива" укладено договiр вiд 25.06.2010 р. № 08 / 10 - Е

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 01001, Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiяз цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78, 377-70-16
Факс (044) 279-10-78, 377-70-16
Вид діяльності Юридична особа, яка зхдiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис З ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" укладено Договiр вiд 25.06.2010 р. № Е-587

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37153128
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 01001, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4374
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010
Міжміський код та телефон 044379-16-74
Факс 044379-16-74
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудит фiнансової звiтностi за 2016 рiк