Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 99.999
Опис Питання 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. Слухали: По першому питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який запропонував обрати Робочi органи для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв, у наступному складi: - Голова Зборiв: Прокоса Богдан Сергiйович, Секретар: Стасевич Степан Ярославович; -Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Лебедя Олександра Вiкторовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Уткiної Марини Альбертiвни та Харченка Петра Олександровича. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: обрати Робочi органи для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв, у наступному складi: - Голова Зборiв: Прокоса Богдан Сергiйович, Секретар: Стасевич Степан Ярославович; -Лiчильна комiсiя у складi: Голови - Лебедя Олександра Вiкторовича (за рiшенням Лiчильної комiсiї), членiв Лiчильної комiсiї - Уткiної Марини Альбертiвни та Харченка Петра Олександровича. Питання 2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: По другому питанню Порядку денного голову зборiв, який запропонував затвердити регламент проведення зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах - 15 хвилин; вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборiв: - основна доповiдь - 20 хвилин; спiвдоповiдь - 10 хвилин; виступи в дебатах - 15 хвилин; вiдповiдi на запитання - 15 хвилин. Питання 3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: По третьому питанню Порядку денного голову зборiв, який запропонував затвердити Протокол №1 вiд 28 квiтня 2017 року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування власникам голосуючих акцiй. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: затвердити Протокол №1 вiд 28 квiтня 2017 року Реєстрацiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", на пiдставi вiдсутностi фактiв вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачею Бюлетенiв для голосування власникам голосуючих акцiй Питання 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: По четвертому питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який зазначив, що Засiданням Наглядової ради (Протокол №5 вiд 16 березня 2017 року), був затверджений Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", призначених на 28 квiтня 2017 року. За перiод пiдготовки до чергових Загальних зборiв акцiонерiв письмових пропозицiй вiд акцiонерiв, щодо запропонованого їм Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування), не надходило та запропонував затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард": 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. 12. Визначення уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту. 13. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. 16. Обрання наглядової ради Товариства. 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард": 1. Обрання робочих органiв чергових загальних зборiв акцiонерiв: голови, секретаря та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження протоколу реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 6. Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 7. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. 12. Визначення уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту. 13. Визначення уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту. 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. 16. Обрання наглядової ради Товариства. 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Питання 5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного iнформацiю Руденка Володимира Вiкторовича - Директора Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, тобто - Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк, який запропонований затвердити черговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард". Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Питання 6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звiт Голови Наглядової ради, Прокоси Богдана Сергiйовича, про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк, згiдно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Претензiй з боку акцiонерiв Товариства - не надходило. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк наданий для затвердження черговими Загальними зборами акцiонерiв. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Питання 7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Слухали: По сьомому питанню Порядку денного - Голову Ревiзiйної комiсiї Нечая Володимира Миколайовича, який зачитав Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Результати перевiки наступнi: 1. Фiнансовi звiти, за звiтний перiод, справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий стан пiдприємства, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв; 2. Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi, у вiдповiдностi до "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України. 3. Бухгалтерський облiк в цiлому проводиться з дотриманням Стандартiв та облiкової полiтики. 4. Данi бухгалтерських рахункiв спiвставленi в Бухгалтерських регiстрах, Головнiй книзi та Балансi станом на 31 грудня 2016 року. 5. Порушень, зловживань та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства не виявлено. 6.Фiнансова звiтнiсть Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає. Пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв: 1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Питання 8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Голову Ревiзiйної комiсiї Нечая Володимира Миколайовича, який зачитав Висновок Ревiзiйної комiсiї, складений на пiдставi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард", за перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року, яка здiйснювалася в межах, передбачених Статутом та була своєчасно забезпечена Виконавчим органом. Висновок Ревiзiйної комiсiї наступний: Товариство у звiтному 2016 роцi працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень Ревiзiйною комiсiєю не виявлено. Пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв: 1. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод в цiлому. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фiнансовий звiт за вiдповiдний перiод в цiлому. Питання 9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного - Головного бухгалтера, Усачову Тетяну Василiвну, яка зачитала використання коштiв Товариством за 2016 рiк. Статтi "Доходiв та Витрат" за 2016 рiк вiдповiдають Стандартам бухгалтерського облiку, на пiдставi яких складено "Звiт про фiнансовi результати роботи за 2016 рiк", який запропоновано для затвердження. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Затвердити використання коштiв Товариством за 2016 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат". Питання 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. Слухали: По десятому питанню Порядку денного - пропозицiю Прокоси Б.С.: 1. Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати, прибуток, отриманий в 2016 роцi направити на розвиток. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: Дивiденди за 2016 рiк не виплачувати, прибуток, отриманий в 2016 роцi направити на розвиток. Питання 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження Статуту Товариства викладеного у новiй редакцiї. Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю потреби внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 12. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту. Слухали: По дванадцятому питанню Порядку денного голову зборiв, який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю потреби внесення змiн до Статуту Товариства. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку з вiдсутнiстю потреби внесення змiн до Статуту Товариства. Питання 13. Визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту Слухали: По тринадцятому питанню Порядку денного голову зборiв, який запропонував не розглядати дане питання. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане питання. Питання 14. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: Положення про загальнi збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревiзiйну комiсiю. Слухали: По чотирнадцятому питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю актуальних внутрiшнiх положень Товариства. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю актуальних внутрiшнiх положень Товариства. Питання 15. Вiдкликання наглядової ради Товариства. Слухали: По п'ятнадцятому питанню Порядку денного пропозицiю Прокоси Б.С. вiдкликати наглядову раду Товариства, у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мельник Iрина Степанiвна, Стасевич Степан Ярославович, Фатула Тарас Вiкторович, Дячук Вiталiй Васильович - члени Наглядової ради. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: вiдкликати наглядову раду Товариства у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович - Голова Наглядової ради; - Мельник Iрина Степанiвна, Стасевич Степан Ярославович, Фатула Тарас Вiкторович, Дячук Вiталiй Васильович - члени Наглядової ради. Питання 16. Про обрання Наглядової ради Товариства. Слухали: По шiстнадцятому питанню Порядку денного голову зборiв, який запропонував обрати наглядову раду у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Степан Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Фатула Тарас Вiкторович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Дячук Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ). 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв Наглядової ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу. 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання Контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публiчного акцiонерного товариства " Агрохолдинг Авангард " - Руденка Володимира Вiкторовича. Голосували шляхом кумулятивного голосування: "За" - Прокоса Богдан Сергiйович (50 820 532 766 голосiв); - Мельник Iрина Степанiвна (50 820 532 766 голосiв); - Стасевич Степан Ярославович (50 820 532 766 голосiв); - Фатула Тарас Вiкторович (50 820 532 766 голосiв); - Дячук Вiталiй Васильович (50 820 532 766 голосiв). "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: обрати наглядову раду у складi: - Прокоса Богдан Сергiйович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Мельник Iрина Степанiвна (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Стасевич Степан Ярославович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Фатула Тарас Вiкторович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ); - Дячук Вiталiй Васильович (представник акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ). 2. Укласти Контракт вiд iменi Публiчного акцiонерного товариства "Агрохолдинг Авангард" з Головою та членами Наглядової ради, з виплатою винагороди за виконання обов'язкiв Голови та членiв Наглядової ради, вiдповiдно до умов визначених в додатку 1 до даного протоколу. 3. Обрати, особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою та членами Наглядової ради, Директора Публiчного акцiонерного товариства " Агрохолдинг Авангард " - Руденка Володимира Вiкторовича. Питання 17. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства. Слухали: По сiмнадцятому питанню Порядку денного пропозицiю Прокоси Б.С. не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 18. Обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. Слухали: По вiсiмнадцятому питанню Порядку денного голову зборiв, який запропонував не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: не розглядати дане питання у зв'язку iз наявнiстю дiючого складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi. Слухали: По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного Прокосу Б.С., який повiдомив, що зiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства" значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), учинений акцiонерним Товариством, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до дiючої редакцiї Статуту Акцiонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у випадку вчинення Акцiонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства, таке рiшення має бути прийнято загальними зборами. Також, Законом та Статутом Акцiонерного Товариства передбачена можливiсть, прийняття зборами Акцiонерного Товариства рiшення про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Таке рiшення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборiв неможливо визначити, якi правочини вчинятимуться Акцiонерним Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. У зв'язку з тим, що Акцiонерному Товариству для подальшої дiяльностi та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладаннi правочинiв та/або залученнi додаткових грошових коштiв, вiдповiдно може виникнути потреба в укладаннi кредитних та iнших угод на суму, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (гранична сукупна вартiсть) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства, що не дає змоги Наглядовiй радi Товариства прийняти вiдповiдне рiшення. В зв'язку з чим необхiдно прийняти рiшення про їх попереднє укладення. За попереднiми розрахунками Товариству можливо виникне потреба в отриманнi позики в iноземнiй валютi та укладення договору(iв) позики в iноземнiй валютi (надалi - "Позика"), що фiнансується шляхом випуску та розмiщення компанiєю "АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД" [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED], юридичною особою, що створена та iснує за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер - НЕ210868, мiсцезнаходження якої: Зiнас Кантер, 16-18, Агiя Трiада, а/с 3035, Лiмасол, Республiка Кiпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C.3035, Limassol, Cyprus] (надалi - "АВАНГАРДКО") облiгацiй (надалi - "Облiгацiї") на мiжнародних ринках капiталу. Отже у випадку, якщо виникне потреба в укладаннi угод, запропонував: - надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та iнших угод на суму, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (гранична сукупна вартiсть) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено в пп.1та 2 вище, в тому числi але не обмежуючись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; агентський договiр; кредитнi договори; договори позики; договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом". Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Акцiонерним Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства, у тому числi всiх та будь-яких договорiв, вчинення всiх та будь-яких правочинiв, якi є необхiдними для / пов'язанi з отриманням i укладенням Позики та/або наданням i укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числi але не обмежуючись: договiр пiдписки; договiр з довiрчим повiреним; агентський договiр; кредитнi договори; договори позики; договори поруки та будь-якi iншi договори та документи, що є необхiдними для отримання i укладення Позики та надання i укладення Поруки; Визначити, що цi угоди можуть бути укладенi та пiдписанi, Виконавчим органом Акцiонерного Товариства - директором, лише пiсля надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється вiдповiдним протоколом. Питання 20. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Слухали: По двадцятому питанню Порядку денного директора Товариства, який доповiв, що Законом України "Про акцiонернi Товариства" та Статутом акцiонерного Товариства передбачена можливiсть, прийняття зборами акцiонерного Товариства рiшення про попереднє схвалення укладення правочинiв, та договорiв iз заiнтересованiстю якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Таке рiшення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборiв неможливо визначити, якi правочини вчинятимуться акцiонерним Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. У зв'язку з тим, що акцiонерному Товариству для подальшої дiяльностi та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладаннi правочинiв та/або залученнi додаткових грошових коштiв, вiдповiдно може виникнути потреба в укладаннi правочинiв та договорiв iз заiнтересованiстю, що не дає змоги Наглядовiй радi Товариства прийняти вiдповiдне рiшення про погодження укладення вище зазначених договорiв. В зв'язку з чим пропонується: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно). Голосували: "За" - 50 820 532 766 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах; "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах. Ухвалили: попередньо надати згоду на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з максимальною їх граничною сукупною вартiстю: сума i валюта правочинiв: до 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) доларiв США (включно).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.