Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Усачова Тетяна Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2016, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки посадовою особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Повноваження : Давати обов?язковi для виконання вказiвки керiвникам та спецiалiстам пiдроздiлiв пiдприємства за питань органiзацiї облiку та звiтностi, дотримання фiнансової дисциплiни, органiзацiї збереження матерiально-майнових засобiв. Вимагати вiд усiх посадових осiб правильного оформлення первiчних документiв та своєчасного надання їх в бухгалтерiю. Вимагати вiд працiвникiв бухгалтерiї ведення облiкового процесу у вiдповiдностi до дiючих нормативних актiв, iнструкцiй, положень, додержання вимог та коректностi використання бухгалтерських програм. Обов'язки: Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, розробляє фiнансову, облiкову, контрольну та ревiзiйну полiтику пiдприємства на основi дiючого законодавства та нормативних актiв. Забезпечує облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних та оборотних засобiв, своєчасне вiдображення їх руху на рахунках бухгалтерського облiку. Забезпечує облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт та послуг, виконання кошторисiв, обчислення податкiв тощо. Застосовує сучаснi форми та методи бухгалтерського облiку, комп'ютерну технiку та бухгалтерськi програми. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, окрiм заробiтної плати не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має: Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер, економiст бухгалтерського облiку Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Головний бухгалтер Гребенюк Наталя Борисiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 02.02.2015 р.; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0%; на посадi особа перебувала з 11.09.2007 по 02.02.2015; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Виконавчий орган, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: заява. Посадова особа Головний бухгалтер Марюхна Оксана Андрiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 02.02.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер, економiст бухгалтерського облiку; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Виконавчий орган, причина прийняття цього рiшення: Наказ №1 вiд 02.02.2015; пiдстави: заява вiд 02.02.2015. Посадова особа Головний бухгалтер Марюхна Оксана Андрiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 17.08.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 02.02.2015 по 17.08.2015; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Виконавчий орган, причина прийняття цього рiшення: за власним бажанням; пiдстави: заява, Наказ №13-к вiд 17.08.2015. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено. Посадова особа Головний бухгалтер Усачова Тетяна Василiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 20.08.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер, бухгалтер; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Виконавчий орган, причина прийняття цього рiшення: Наказ №28-к вiд 19.08.2015; пiдстави: заява вiд 19.08.2015.


1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Руденко Володимир Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.02.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадовою особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Повноваження : Згiдно вимог дiючого законодавства розпоряджатися трудовими, фiнансовими, матерiальними ресурсами, майном. Без доручення дiяти вiд iменi пiдприємства. Вiдкривати в банкiвських установах рахунки, проводити банкiвськi операцiї. Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з громадянами, юридичними особами, органами державної влади та управлiння. Укладати трудовi угоди з усiма працiвниками пiдприємства, дотримуватися прийнятих у них зобов?язань. Вирiшувати питання винагороди або винесення стягнень, а також притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв пiдприємства у разi необхiдностi. Обов"язки : Керувати у вiдповiдностi до чинного законодавства виробничо-господарською та фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства. Забезпечувати виконання пiдприємством усiх зобов"язань перед регiональними та мiсцевими бюджетами, державними та не державними позабюджетними фондами, поставщиками, заказниками, включаючи установи банкiв. Органiзовувати роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв пiдприємства, направляти їх дiяльнiсть на розвиток та полiпшення виробництва з урахуванням соцiальних та риночних прiоритетiв. Забезпечувати зростання ефективностi роботи пiдприємства, зростання об"ємiв виробництва i збуту продукцiї та збiльшення прибуткiв, полiпшення якостi та збiльшення конкурентоздатностi продукцiї, що виробляється. посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, окрiм заробiтної плати не отримував. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Директор Красуцький Володимир Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 05.05.2014 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0.000% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор, генеральний директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Наглядова рада Товариства, причина прийняття цього рiшення: Переобрання у звязку iз закiнченням термiну перебування на посадi; пiдстави: Протокол Нагядової ради Товариства №2 вiд 05.05.2014 р. Посадова особа Директор Красуцький Володимир Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнена з посади 23.02.2015 р.; частка у статутному капiталi емiтента, належна особi - 0%; на посадi особа перебувала з 07.09.2009 по 23.02.2015; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про звiльнення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: заява вiд 20.02.2015. Посадова особа Директор Руденко Володимир Вiкторович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 23.02.2015 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: заява вiд 23.02.2015; пiдстави: Протокол Наглядової ради №1 вiд 23.02.2015.


1) посада* Член наглядової ради (Голова)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокоса Богдан Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Наглядової ради нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, начальник вiддiлу юридичного супроводу, директор ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) Основне мiсце роботи директор ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс" (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9). Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2016 Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фатула Тарас Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрисконсульт ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс>
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Державний службовець (старший державний податковий iнспектор ДПI); Юрисконсульт ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс>; ТОВ "Станiславська Торгова Компанiя" Акцiями Товариства не володiє. Основне мiсце роботи юрисконсульт Юрисконсульт ТОВ <Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс> (Мiсцезнаходження: м. Київ, вул.Щорса 7/9) У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Наглядової ради нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2016р.. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Член Наглядової ради Фатула Тарас Вiкторович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Фатула Тарас Вiкторович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї (Голова)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нечай Володимир Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу бюджетування ТОВ "Аграрний Холдинг Авангард"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2016, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Ревiзiйної комiсiї (Головi) нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Аграрний Холдинг Авангард"(мiсцезнаходження: м. Київ, Проспект Перемоги 121 В), фахiвець з контролю платiжних операцiй Основне мiсце роботи ТОВ "Аграрний Холдинг Авангард"(мiсцезнаходження: м. Київ, Проспект Перемоги 121 В), фахiвець з контролю платiжних операцiй Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2016 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Нечай Володимир Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 30.04.2016 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 30.04.2016; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Нечай Володимир Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 30.04.2016 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приходько Алла Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Київська фасовочно картонажна фабрика "
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2016, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Ревiзiйної комiсiї нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст-системотехнiк, спецiалiст по збуту, бухгалтер-касир, бухгалтер, директор Основне мiсце роботи ТОВ "Аграрний Холдинг Авангард"(мiсцезнаходження: м. Київ, Проспект Перемоги 121 В). Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2016 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Приходько Алла Григорiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 30.04.2016 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 30.04.2016; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Приходько Алла Григорiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 30.04.2016 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер, бухгалтер; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Погорiлий Станiслав Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укрмясо" - керiвник вiддiлу внутрiшнього аудиту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2016, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя є органом, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - використання коштiв резервного та iнших фондiв товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Ревiзiйної комiсiї нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Укрмясо" - керiвник вiддiлу внутрiшнього аудиту Основне мiсце роботи Заступник начальника тендерного вiддiлу ТОВ "Укрмясо" - керiвник вiддiлу внутрiшнього аудиту Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2016 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Новiков Вiталiй Миколайович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 30.04.2016 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 18.04.2014 по 30.04.2016; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Погорiлий Станiслав Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 30.04.2016 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Iрина Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiнансовий директор ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiнансовий директор ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В) Акцiями Товариства не володiє. Основне мiсце роботи Фiнансовий директор ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В) У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Наглядової ради нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2016р.. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Iрина Степанiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Iрина Степанiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стасевич Степан Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1984
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник директора з правових питань ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з правових питань ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В) Акцiями Товариства не володiє. Основне мiсце роботи заступник директора з правових питань ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В) У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Наглядової ради нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2016р.. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу, Заступник директора; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дячук Вiталiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу корпоративних прав ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017, 1 рiк
9) опис Повноваження та обов'язки Наглядової Ради згiдно Статуту: Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю директора щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. В разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На неї може бути покладено виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв, делегованих останнiми. До компетенцiї Наглядової Ради належить: - представляти iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та повноважень, делегованих загальними зборами; - визначає основнi напрямки Товариства i затверджує його плани та звiти про їх виконання; - приймає рiшення про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень, представництв (з правом юридичної чи без такого) Товариства; - призначення та вiдкликання Директора, керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшень про розмiр оплати працi Директора, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; - укладання контракту з директором; - контролює та регулює дiяльнiсть директора; - призначає та викликає членiв Ревiзiйної комiсiї; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв; - прийняття рiшення про придбання акцiонерним товариством акцiй, що випускаються ним та їх вiдчуження чи розподiл; - вирiшення питання про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та затвердження умов договору з належним реєстратором; - призначення незалежних аудиторiв Товариства; - здiйснення оцiнки дiяльностi Директора та виконання господарських планiв товариства; - у разi необхiдностi призначення проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської та аудиторської перевiрок товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї та аудиторiв; - призначення Секретаря Наглядової Ради; - прийняття рiшення про вiдчуження, розпорядження, надання в оренду, заставу основних засобiв та нерухомого майна Товариства з урахуванням обмежень визнаних чинним законодавством; - прийняття рiшення про внесення в статутнi фонди iнших юридичних осiб рухомого та нерухомого майна товариства; - вносить загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - вирiшення питань про внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; - рекомендує Загальним зборам акцiонерiв розмiр та спосiб змiни Статутного капiталу Товариства; - приймає рiшення про знерухомлення акцiй Товариства; - розгляд та затвердження звiтiв за квартал, пiврiччя, яке подає Директор, i приймає вiдповiднi рiшення; - узгодження та винесення на загальнi збори акцiонерiв рiчнi звiтiв та пропозицiй, якi надає Директор та Ревiзiйна комiсiя; - вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Товариства в цiлому; - розглядає висновки, матерiали службових перевiрок i службових розслiдувань, здiйснюваних ревiзiйною комiсiєю; - у випадках вiдсутностi Директора до моменту проведення загальних зборiв акцiонерiв призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора; - погоджує до моменту укладання будь якi правочиннi сума яких перевищує 1000000,00 грн.(один мiльйон гривень) - здiйснює iншi функцiї делегованi їй загальними зборами. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу корпоративних прав ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В) Основне мiсце роботи Начальник вiддiлу корпоративних прав ТОВ "АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ АВАНГАРД" (30406014, 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 121В) У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Члену Наглядової ради нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральнiй формi установчими документами не передбачена. Особа недавала згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2016р.. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Посадова особа Член Наглядової ради Дячук Вiталiй Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 28.04.2017 р.; володiє 23737318 акцiями, що складає 0,0459% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 237373,18 грн.; на посадi особа перебувала з 30.04.2016 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Рiшення акцiонерiв; пiдстави: Внесення змiн в статут товариства. Посадова особа Член Наглядової ради Дячук Вiталiй Васильович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володiє 23737318 акцiями, що складає 0,0459%% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 237373,18 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рiк. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: Заява акцiонера АВАНГАРДКО IПЛ; пiдстави: Рiшення акцiонерiв.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Головний бухгалтерУсачова Тетяна Василiвнад/н000000
ДиректорРуденко Володимир Вiкторовичд/н000000
Член наглядової ради (Голова)Прокоса Богдан Сергiйовичд/н000000
Член наглядової радиФатула Тарас Вiкторовичд/н000000
Член ревiзiйної комiсiї (Голова)Нечай Володимир Миколайовичд/н000000
Член ревiзiйної комiсiїПриходько Алла Григорiвнад/н000000
Член ревiзiйної комiсiїПогорiлий Станiслав Олександровичд/н000000
Член наглядової радиМельник Iрина Степанiвнад/н000000
Член наглядової радиСтасевич Степан Ярославовичд/н000000
Член наглядової радиДячук Вiталiй Васильовичд/н237373180.045923737318000
Усього 23737318 0.0459 23737318 0 0 0