Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) -
3. Дата проведення державної реєстрації 24.09.1996
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 516847131.06
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 1982
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.47 - Розведення свiйської птицi

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Директор, Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Фiнансова iнiцiатива"
2) МФО банку 380054
3) Поточний рахунок 260010101023
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Фiнансова iнiцiатива"
5) МФО банку 380054
6) Поточний рахунок 260010101023