Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Пункт 1г пiдприємство не заповнює тому, що товариство не має лiцензiй н аокремi види дiяльностi Пункт 1д пiдприємство не заповнює тому, що товариство не входить в об"єднання. В п. 1е iнформацiя не надається тому, що рейтингове обстеження не проводили. В п. 1є емiтент iнформацiю не надає тому, що є публiчним акцiонерним товариством. В п.7 iнформацiя не надається, тому що рiшення про розподiл прибутку не приймалося. В п 9б). Iнформацiя не надається, так як облiгацiй емiтент не має. В п 9в,г). Iнформацiя не надається, так як iнших та похiдних цiнних паперiв емiтент не випускав. В п 9г). Iнформацiя не надається, так як викупу власних акцiй протягом року не було. В п.11г) та 11г) iнформацiя не надається, так як товариство не займається переробною, добувною промисловiстю або виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води.П.13 В п 12. iнформацiя не надається, так як емiтент не випускав боргових цiнних паперiв, тому вiдпадає необхiднiсть про гарантiї третьої особи. В п 15. iнформацiя не надається, так як випуску iпотечних облiгацiй не було. По п. 16а, б, в, г, r), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 iнформацiя не надається, так як емiтентом по перехованим питанням не проводилось нiяких дiй. По п. 25. iнформацiя не надається, так як фiнансова звiтнiсть складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. По п. 29. iнформацiя не надається, так як не було випуску цiльових облiгацiй. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть: рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалось.