Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4374, 23.09.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 283/4, 28.11.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.01.2017
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає
Номер та дата договору на проведення аудиту 200, 06.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 06.02.2018 - 19.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 39600