Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1935160 1980244 0 0 1935160 1980244
будівлі та споруди 1558013 1601740 0 0 1558013 1601740
машини та обладнання 21390 21677 0 0 21390 21677
транспортні засоби 5002 3819 0 0 5002 3819
земельні ділянки 28150 28150 0 0 28150 28150
інші 322605 324858 0 0 322605 324858
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1935160 1980244 0 0 1935160 1980244
Опис Об'єкт основних засобiв пiдлягає визнанню Компанiєю в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо: " iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; " первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена; " передбачається використовувати його протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв). Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв. Витрати пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв Подальшi витрати, якi збiльшують майбутнi економiчнi вигоди об'єкта основних засобiв, збiльшують його балансову вартiсть. В iншому випадку, подальшi затрати Компанiя визнає як витрати перiоду, в якому вони були понесенi. Компанiя роздiляє витрати, пов'язанi з основними засобами, на наступнi види: " поточний ремонт i витрати на утримання та техобслуговування; " капiтальний ремонт, включаючи модернiзацiю. Подальша оцiнка основних засобiв Пiсля первiсного визнання як активу Компанiя застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Компанiя визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо задовольняються усi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент понесення. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Компанiї, таким чином: Строки експлуатацiї груп основних засобiв: Земля Не амортизується Будiвлi та споруди 10-70 рокiв Машини та устаткування 5-25 рокiв Устаткування для бiологiчних активiв 5-30 рокiв Транспортнi засоби 5-15 рокiв Iнше обладнання 3-10 рокiв Незавершене будiвництво Не амортизується Придбаний актив починає амортизуватись в наступний мiсяць, що слiдує за датою, коли даний актив став доступним для використання, та повнiстю замортизовується, коли завершується строк корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i при необхiдностi коректуються на кожну балансову дату. Припинення визнання Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Компанiя визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. Збитки вiд знецiнення негайно визнаються у звiтi про сукупний дохiд. Незавершене будiвництво включає витрати безпосередньо пов'язанi iз спорудженням об'єктiв основних засобiв i вiдповiдний розподiл накладних витрат. Об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються. Нарахування амортизацiї проводиться на такiй же базi, як i для iнших об'єктiв основних засобiв i починається з моменту, коли об'єкт готовий до експлуатацiї, тобто знаходиться в тому мiсцi i станi, щоб використовуватися вiдповiдно до намiрiв керiвництва.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6113011 5930633
Статутний капітал (тис.грн.) 516851 516851
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 516851 516851
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Станом на 31.12.2017 року Чистi активи Товариства становлять 6113011 тис. грн. Сума чистих активiв Товариства, бiльша суми статутного капiталу (516 851 тис. грн.). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.