Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19.05.201540/1/2015НКЦПФРUA4000189286Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.0151684713106516847131.06100
Торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржовому ринку та iнших органiзацiйно оформлених позабiржових ринках ЦП не вiдбувалась. Перша емiсiя Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" була зареєстрована за результатами приватизацiї 10 грудня 1996 року. Статутний капiтал 6 437 958,50 гривень (Шiсть мiльйонiв чотириста тридцять сiм тисяч дев'ятсот п'ятдесят вiсiм гривень 50 копiйок) було подiлено на 25 751 834 простих iменних акцiй, номi-нальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя. Свiдоцтво № 1/12/1/96 про випуск акцiй було видане Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 10 грудня 1996 року. Друга емiсiя Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" була зареєстрована в 1999 роцi 08 лютого, в зв'язку з визначенням форми випуску акцiй - документарною. Свiдоцтво № 1/12/1/96 було замiнено на Свiдоцтво про випуск акцiй нового зразку за № 30/12/1/99, Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на суму загальної номiнальної вартостi 6 437 958,50 гривень (Шiсть мiльйонiв чотириста тридцять сiм тисяч дев'ятсот п'ятдесят вiсiм гривень 50 копiйок) в кiлькостi 25 751 834 простих iменних акцiй, номiналь-ною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя. Статутний капiтал сформований в повному розмiрi за рахунок майнових приватизацiйних сертифiкатiв та розподiлений мiж засновниками (акцiонерами) Товариства. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника, процентнi та безпроцентнi облiгацiї Емiтентом не випускались. Державна частка в Статутному капiталi ВАТ "Птахогосподарство "Червоний прапор" не значиться. Третя емiсiя Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" була зареєстрована 27 лютого 2008 року в результатi додаткового випуску акцiй закритим (приватним) розмiщенням. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним № 74/1/08, (дата реєстрацiї 27 лютого 2008 року, дата видачi 06 травня 2008 року), видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на загальну суму 39 627 002,25 (Тридцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять сiм тисяч двi гривнi 25 копiйок), в кiлькостi 158 508 009 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя. Запланована кiлькiсть акцiй до розмiщення, здiйснена в повному обсязi. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника, процентнi та безпроцентнi облiгацiї Емiтентом не випускалися. Державна частка в Статутному капiталi, не зареєстрована. Визначена форма iснування акцiй - документарна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiйвiд 08 лютого 1999 року № 30/12/1/99, видане Луганським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. Четверта емiсiя Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" зареєстрована 01 червня 2010 року. Прийнята бездокументарна форма iснування цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Емiтента - Вiдкритго акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", виданого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за Реєстрацiйним номером випуску - № 74/1/08 вiд 27 лютого 2008 року, втратило чиннiсть та замiнено на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним номером 288/1/10, дата реєстрацiї 01 червня 2010 року, на загальну суму 39 627 002,25 (Тридцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять сiм тисяч двi гривнi 25 копiйок), в кiлькостi 158 508 009 простих iменних акцiй номi-нальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались. Державна частка в Статутному капiталi, не зареєстрована. П'ята емiсiя Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" зареєстрована в зв'язку зi змiною найменування Товариства. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 39 627 002,25 (Тридцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять сiм тисяч двi гривнi 25 копiйок), в кiлькостi 158 508 009 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень одна акцiя, за реєстрацiйним номером 288/1/10 вiд 01 червня 2010, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 лютого 2011 року. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались. Державна частка в Статутному капiталi, не зареєстрована. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Вiдкритого акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" за Реєстрацiйним номером 288/1/10 вiл 01 червня 2010 року, втратило чиннiсть. Шоста емiсiя Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" зареєстрована, в зв'язку зi змiною номiнальної вартостi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 39 627 002,25 (Тридцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять сiм тисяч двi гривнi 25 копiйок), в кiлькостi 3 962 700 225 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривня одна акцiя, за Реєстрацiйним номером 17/1/2015 вiд 14 лютого 2015 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред'явника Емiтентом не випускались. Державна частка в Статутному капiталi, не зареєстрована. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 01 червня 2010 року № 288/1/10 (дата видачi - 18 лютого 2010 року) видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. Черговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", якi вiдбулися 20 лютого 2015 року, було прийняте рiшення при приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" iнших Акцiонерних товариств, а саме: Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що реорганiзуються, шляхом припинення та приєднанням їх до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". На пiдставi поданих документiв Акцiонерними товариствами, що припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", 23.03.2015 року отримано кожним Товариством, а саме: Публiчним акцiонерним товариством "Авангард", Публiчним акцiонерним товариством Агрофiрма "АВIС", Публiчним акцiонерним товариством "Птахофабрика "Перше Травня", Публiчним акцiонерним товариством "Кросс п/ф "Зоря", Публiчним акцiонерним товариством "Кiровський", Публiчним акцiонерним товариством "Чорнобаївське", Приватним акцiонерним товариством "Чернiвецька птахофабрика", Розпорядження на зупинення обiгу акцiй, якi виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. - 05 травня 2015 року, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", якi вiдбулися за мiсцезнаходженням кожного Товариства, затвердженi Передавальнi акти кожного Акцiонерного товариства станом на 30 квiтня 2015 року, якi складенi Комiсiєю з припинення на пiдставi Балансу станом на 30 квiтня 2015 року, (Баланс -додається). Неоплачений капiтал Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", який складається iз Статутних капiталiв вищезазначених Акцiонерних товариств, що реорганiзуються, шляхом припинення та приєднанням їх до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", складає 477 220 128,81 гривень. На пiдставi поданих документiв Публiчним акцiонерним товариством "Птахогосподарство "Червоний прапор" отримано Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за Реєстрацiйним номером: 40/1/2015-Т, дата реєстрацiї: 19 травня 2015 року. на загальну суму номiнальної вартостi 477 220 128,81 гривень, за рахунок Статутних капiталiв Акцiонерних товариств, якi приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", в тому числi: - за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" 91 315 560,00 гривень; - за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС" 92 180 235,00 гривень; - за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" 5 451 250,00 гривень; - за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря" 29 617 651,81 гривень; - за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський" 113 421 006,75 гривень; - за рахунок розмiру Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" 89 718 368,25 гривень; - за рахунок розмiру Статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" 55 516 057,00 гривень. Вiдповiдно до чинного законодавства України, умов приєднання та на пiдставi Тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", 26 травня 2015 року депоновано Тимчасовий глобальний сертифiкат Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" на загальну суму номiнальної вартостi 477 220 128,81 гривень та 28 травня 2015 року завершено конвертацiю акцiй в кiлькостi 3 775 593 678 штук простих iменних акцiй Акцiонерних товариств, що припиняються шляхом приєднання, в 47 722 012 881 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання, в тому числi: - 9 131 556 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Авангард", що припиняється шляхом приєднання, конвертуються в 9 131 556 000 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання; - 8 779 070 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС", що припиняється шляхом приєднання, конвертуються в 9 218 023 500 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання; - 545 125 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня", що припиняється шляхом приєднання, конвертуються в 545 125 000 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання; - 2 961 765 181 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря", що припиняється шляхом приєднання, конвертуються в 2 961 765 181 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання; - 453 684 027 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський", що припиняється шляхом приєднання, конвертуються в 11 342 100 675 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання; - 119 624 491 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське", що припиняється шляхом приєднання, конвертуються в 8 971 836 825 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання; - 222 064 228 штук простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика", що припиняється шляхом приєднання, конвертуються в 5 551 605 700 штук простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", до якого здiйснюється приєднання. - 12 червня 2015 року Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", (Протокол № 12 вiд 12 червня 2015 року), затверджено результати розмiщення акцiй та Звiт про результати розмiщення (обмiну) акцiй, з урахуванням конвертацiї акцiй, Акцiонерних товариств, якi припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", вiдповiдно до Тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" на загальну суму номiнальної вартостi 477 220 128,81 гривень у кiлькостi 47 722 012 881 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 гривень, в тому числi: - Публiчного акцiонерного товариства "Авангард" на загальну суму номiнальної вартостi 91 315 560,00 гривень, в кiлькостi 9 131 556 000 штук простих iменних акцiй; - Публiчного акцiонерного товариства Агрофiрма "АВIС на загальну суму номiнальної вартостi 92 180 235,00 гривень, в кiлькостi 9 218 023 500 штук простих iменних акцiй; - Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Перше Травня" на загальну суму номiнальної вартостi 5 451 250,00 гривень, в кiлькостi 545 125 000 штук простих iменних акцiй; - Публiчного акцiонерного товариства "Кросс п/ф "Зоря" на загальну суму номiнальної вартостi 29 617 651,81 гривень, в кiлькостi 2 961 765 181 штук простих iменних акцiй; - Публiчного акцiонерного товариства "Кiровський" на загальну суму номiнальної вартостi 113 421 006,75 гривень, в кiлькостi 11 342 100 675 штук простих iменних акцiй; - Публiчного акцiонерного товариства "Чорнобаївське" на загальну суму номiнальної вартостi 89 718 368,25 гривень, в кiлькостi 8 971 836 825 штук простих iменних акцiй; - Приватного акцiонерного товариства "Чернiвецька птахофабрика" на загальну суму номiнальної вартостi 55 516 057,00 гривень, в кiлькостi 5 551 605 700 штук простих iменних акцiй. Враховуючи затвердження Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" результатiв розмiщення акцiй та Звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй, 15 червня 2015 року спiльними Загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" було затверджено: - Звiт про результати розмiщення (обмiну) акцiй, з урахуванням конвертацiї акцiй, Акцiонерних товариств, якi припиняються шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор"; - змiни до Статуту, пов'язанi iз збiльшенням Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", з урахуванням результатiв розмiщення акцiй та Звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй, Акцiонерних товариств, що приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" та Статут Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладений в Новiй редакцiї. Пункти 4.1 та 4.2 Статтi 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА, Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор", викладенi у наступнiй редакцiї: 4.1. Статутний капiтал Товариства становить 516 847 131,06 (П'ятсот шiстнадцять мiльйонiв вiсiмсот сорок сiм тисяч сто тридцять одна гривня 06 копiйок) 4.2 Статутний капiтал Товариства подiлено на 51 684 713 106 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривень (Нуль гривень одна копiйка) кожна. Форма iснування акцiй - виключно бездокументарна. Отже, станом на 18 червня 2015 року, тобто на дату завершення Аудиторської перевiрки: - зареєстрований Статутний капiтал Публiчного акцiонерного товариств "Птахогосподарство "Червоний прапор", становить 39 627 002,25 (Тридцять дев'ять мiльйонiв шiстсот двадцять сiм тисяч двi гривнi 25 копiйок), який подiлений 3 962 700 225 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривня кожна; - згiдно Проекту Статуту, Публiчного акцiонерного товариств "Птахогосподарство "Червоний прапор", становить 516 847 131,06 (П'ятсот шiстнадцять мiльйонiв вiсiмсот сорок сiм тисяч сто тридцять одна гривня 06 копiйок), який складається iз зареєстрованої частки 39 627 002,25 гривень та частки в сумi 477 220 128,81 гривень, згiдно отриманого Тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, тобто за рахунок Статутних капiталiв Акцiонерних товариств (зазначених вище), якi приєднуються до Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор". В Проектi Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Птахогосподарство "Червоний прапор" - Державна частка не передбачається. 17.03.2016 року НКЦПФР видано вiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 19.05.2015 року №40/1/2015 та тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 19.05.2015 року №40/1/2015-Т та свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiдл 14.02.2015 року №17/1/2015 вважаються анульованими.