Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Руденко Володимир Вiкторович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00851519
4. Місцезнаходження Україна, 03115, м. Київ, -, м.Київ, проспект Перемоги, 121 В
5. Міжміський код, телефон та факс 06441 (5-75-64), 06441 (5-75-64)
6. Електронна поштова адреса info_avangard@avangardco.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

82, Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://ahavangard.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2018

(дата)