Приватне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Руденко Володимир Вікторович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

04.05.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Агрохолдинг Авангард"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
4. Код за ЄДРПОУ 00851519
5. Міжміський код та телефон, факс +38 044 393 40 50, +38 044 393 40 54
6. Електронна поштова адреса info_ahavangard@avangardco.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.05.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

_, Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

05.05.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ahavangard.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}